עור שעיבדו כו' ומה שכתב הט"זא מתשובת הגאוןב – התם מעיקרא חיפה שמיה, כמבואר שם ברא"ש, וגרע מדיפתרא, ועל ידי סיד משוי ליה קלף כמו שכתב רבינו תםג ודו"ק.