ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ב-י"ג תמוז, ה'תשכ"ז

הצלחה בחגיגת ימי הגאולה ושבת שלהם ולקום אדעתי' דרבי' ולקיימו שהרי מלאו ארבעים שנה.

בברכה

מנחם שניאורסאהן

______ l ______