בס"ד. ערב ראש השנה, ה'תשכ"ז.

בלתי מוגה

[לאחרי התרת נדרים, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לעדה שלימה דהמתירין:]

יישר כח. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

*

[לאחרי קבלת הפ"נ כללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

כיון שהשנה היא שנת הקהל – יה"ר שיקהיל השי"ת "את כל העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך"1 מכל קצוי תבל, כולל אלו שנמצאים במיצר ובשבי', ויוציא אותם מהגלות ויוליכם לארצנו הקדושה, בקרוב ממש, למטה מעשרה טפחים, בביאת משיח צדקנו.

______ l ______