בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנשי כפר-חב"ד,

ועש"ק, פ' האזינו, י"ב תשרי, ה'תשכ"ה.

– בעת מסירת האתרוגים מכפר חב"ד, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

יישר כח.

יה"ר שימשיכו את כל ההמשכות שע"י ד' המינים על כל השנה כולה, בחיי היום-יום.

וע"פ מש"נ1 "ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים", ש"שבעת ימים" כוללים את כל ימות השנה – תומשך השמחה על כל השנה כולה.