בס"ד. ערב ראש השנה, ה'תשכ"ו.

בלתי מוגה

[לאחרי התרת נדרים ואמירת נוסח הפרוזבול1, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לעדה שלימה דהמתירין:]

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. והוסיף (בבת שחוק): כיון שעשו פרוזבול למטה, שוב לא יהי' פרוזבול למעלה2.

*

[לאחרי קבלת הפ"נ כללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

ימלא השי"ת את כל הברכות שבנ"י מברכים איש את רעהו, ויוסיף במילואם, וכיון שהוספה זו היא בברכתו של הקב"ה, הרי זה באופן ש"תוספתו מרובה על העיקר"3.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרה טפחים.

וכיון שנכנסים ל"שנת השבע", "שנת השמיטה"4 – ישמיט הקב"ה את כל החובות שהיו בעבר2, ובאופן כזה הולכים לקראת השנה החדשה, שתהי' שנה טובה ומבורכת בבני חיי ומזוני רויחי,

ועד לקיום היעוד המלא, בביאת משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, בעגלא דידן.

לשנה טובה תכתב ותחתם – כל אחד עם בני ביתו, בטוב הנראה והנגלה.

______ l ______