בס"ד. ר"ד* אור ליום ועש"ק, כ"ה סיון, ה'תשכ"ה.

רשימה פרטית בלתי מוגה

על השאלה בנוגע ללבישת טלית בברית מילה ע"י המוהל, ששמע מעדי ראי' שבברית-מילה של נכד אדמו"ר מהוריי"צ, שהי' סנדק, לא לבש המוהל טלית, ומחשיב מאורע זה לפס"ד שמנהג אנ"ש שהמוהל אינו לובש טלית, דאל"כ הי' אדמו"ר מעיר על זה – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

זכורני1 שפעם נסע כ"ק מו"ח אדמו"ר להיות סנדק בברית-מילה, ולקח עמו את הטלית, וכשלבש הטלית לברית-מילה, לא ברך, באמרו, שכשברך על הטלית בבוקר התכוין גם לצאת י"ח הברכה על לבישת הטלית בשעת הברית. ובכן, אם הסנדק לובש טלית – בודאי שהמוהל צריך ללבוש טלית.

וממאורע הנ"ל, שכ"ק מו"ח אדמו"ר לא העיר למוהל שצריך ללבוש טלית, אין להוכיח שמנהג ליובאַוויטש שאין המוהל לובש טלית – כי, ידוע2 שדרכם של רבותינו נשיאינו שלא היו מתערבים אפילו בעניני בית-הכנסת, כל זמן שלא שאלו את חוות-דעתם, ולכן, מזה שלא העירו על הנהגה מסויימת, אין הוכחה כלל שזהו מנהג ליובאַוויטש.

ולדוגמא: פעם הסתמכו על החזן ר' יצחק גרשון בנוגע למנהגים מסויימים בתפלה, שנהג בנוכחות כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע – להוכיח שזהו מנהג ליובאַוויטש, כיון שאדנ"ע לא העיר על זה. אבל, כאמור, אין זו הוכחה כלל, כיון שרבותינו נשיאינו לא היו מתערבים ואפילו לא מעירים כו', ורק כששאלו אותם אזי הביעו דעתם.

ועד"ז בנוגע לברית-מילה הנ"ל, שיתכן שהמוהל שלא לבש טלית עשה זאת על דעת עצמו, ומזה שכ"ק מו"ח אדמו"ר לא העיר, אין להסיק שזהו מנהג חב"ד.

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:) אינני פוסק שצריך ללבוש טלית; העיקר הוא – שיש להזהר מענינים של "בליטות", כך, שבמקום שנהוג ללבוש טלית, ואם המוהל לא ילבש טלית יהי' הדבר בולט, אין להתווכח על זה (ולומר שמנהג ליובאַוויטש שלא ללבוש טלית), אלא לעשות כמנהג המקום.

______ l ______