בס"ד. ערב ראש השנה, ה'תשכ"ה.

בלתי מוגה

[לאחרי התרת נדרים, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לעדה שלימה דהמתירין:]

"יישר כח". כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

*

[לאחרי קבלת הפ"נ כללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

ימלא השי"ת משאלות לב כל אחד ואחת בתוך כלל ישראל, ויברך אותם, שהרי כל המברך את ישראל מתברך בברכתו של הקב"ה1, שהיא באופן של תוספת מרובה על העיקר2.

וימלא השי"ת משאלות לב של אלו שאודותם כותבים כאן, הן בהענינים שנכתבו, הן בהענינים שהיו צריכים לכתוב, וכפי שהקב"ה יודע מה שהיו צריכים לכתוב.

יתן השי"ת לכאו"א ומשפחתו שליט"א – כתיבה וחתימה טובה, שנת אורה, שנת ברכה ושנת גאולה, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרה טפחים.

______ l ______