בס"ד. ערב ראש השנה, ה'תשכ"א.

בלתי מוגה

[לאחרי קבלת הפ"נ כללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

יתן השי"ת התעוררות תשובה אמיתית – תשובה עילאה, שהיא עבודה בשמחה1,

ובאופן ד"בקשו פני"2 – פנימיות הנפש, שמעורר וממשיך "את פניך הוי' (אבקש)"2, עצמות א"ס.

וכאמור, שענין זה צריך להיות בשמחה וטוב לבב, שעי"ז נעשית גם ההמשכה למטה מטה בעניני העולם, בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה באמת ובאמיתיות, ברוחניות ובגשמיות, עד לבני חיי ומזוני רויחי.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.