ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תש"כ

לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' ולהפצת המעיינות תכתבו ותחתמו. התוועדות שמחה ופעילה.

מנחם שניאורסאהן