ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשכ"א

פורים שמח והתוועדות פעילה.

מנחם שניאורסאהן

______ l ______