בס"ד. יום א', י"א ניסן*, ה'תשי"ב.

בלתי מוגה

א. [ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א, נכנסו חברי "ועד המסדר חזרת דא"ח" לחדרו הק', ואמר להם1:]

תמסרו2 לכל התלמידים – להנמצאים כאן תמסרו בעל-פה, ולאלה שנסעו תמסרו בכתב – שינצלו את ימי חג הפסח, הימים שלפני פסח והימים שלאחרי פסח, לחזרת חסידות בבתי-כנסיות מענינא דיומא, יציאת מצרים, קריעת ים סוף וכיו"ב – בכל בית-כנסת לפי ענינו, כולל גם דברי התעוררות אודות יהדות, אודות משיח – כל אחד בהענינים שמסוגל אליהם, והעיקר – שיתעסקו בזה ("מ'זאָל טאָן").

ולא יחשבו שבנסעם מכאן נפטרו מעבודה זו, אלא אדרבה, העבודה שנעשתה כאן, צריך כאו"א לנצלה ולהביאה במקומו.

ברצוני לקבל דיווח מפורט מפעולתו של כאו"א – מתי והיכן דיבר ביום ראשון דפסח, ביום שני דפסח, בשבת חוה"מ פסח, בשביעי של פסח ובאחרון של פסח, בימים שלפני פסח ובימים שלאחרי פסח.

כדאי שתחילה יודיעו התלמידים התכנית שלהם, ואח"כ יודיעו מה שעשו בפועל, ואתם תודיעו לי.

יכולים אתם למסור את הדברים בשמי, כדי שיהי' בזריזות יתירה.

ויתן השי"ת שיהי' בהצלחה.

*

ב. [ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א, נכנסו לחדרו כב' מנינים מזקני אנ"ש והתמימים, הנקובים בשמות, ואמר לפניהם] מאמר ד"ה אדנ' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך3.

*

ג. [במענה לקבוצה מאנ"ש שהעלו הצעתם ובקשתם שכ"ק אדמו"ר שליט"א יאמר מאמר דא"ח בכל שבת, ויואיל ליתן את המאמרים בכתב ע"מ להדפיסם – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

ברצוני אמנם להדפיס את המאמרים, אבל, אין זמן פנוי לכך4, ומה גם שישנם הרבה שממתינים למענה על מכתביהם (כפי שטוענים גם העסקנים מזקני אנ"ש)...

(ואח"כ אמר:) בכלל, מה לכם לתבוע ממני, תתבעו מעצמכם את הענינים שאתם צריכים לעשות ("וואָס מאָנט איר ביי מיר, מאָנט ביי זיך5 די ענינים וואָס איר דאַרפט טאָן")!