הַשְׁגָּחָה הָעֶלְיוֹנָה בּרֵיינגט יעֶדעֶן אִין זַיין וואוֹינאָרט צוּלִיבּ חִזּוּק הַיַּהֲדוּת וְהַרְבָּצַת הַתּוֹרָה.

וועֶן מעֶן אַקעֶרט אוּן מעֶן פאַרזֵייט — וואַקסט.

Supernal Providence brings every Jew to his dwelling place in order to strengthen the practice of Yiddishkeit and disseminate the study of Torah. And when one plows and sows, things grow.1

Probing Beneath the Surface

A person does not choose his place of residence based on reason alone. There are many other factors involved — feelings, attraction, a sense of belonging. As the Talmud states,2 “A place finds charm in the eyes of those who live there.”

On the deepest level, one’s personal decision as to where to live reflects G‑d’s will,3 so that one’s choice is influenced by a mission that is destined from above. To the degree that we can fulfill this Divine intent — which ultimately entails disseminating Torah and Yiddishkeit — will our efforts be blessed.4