ב"ה

שיחת יום א' פ' במדבר, כ"ח אייר תנש"א

בכינוס נשי ובנות חב"ד תחיינה