ב"ה

שיחת אור ליום ועש"ק פ' כי-תצא, י"ג אלול תנש"א