ב"ה. נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח למחנה "גן ישראל" בקשר עם פתיחתו שנה זו

ב"ה, ערב שבת קדש, ו' תמוז, ה'שתטו"ב
ברוקלין, נ.י.

לבני ישראל אשר ב"גן ישראל"
ובראשם המדריכים, ההנהלה
וכל המתעסקים שליט"א

שלום וברכה!

תהי ביאתם לגן-ישראל בשעה טובה ומוצלחת, ולהמשיך ההצלחה והברכה בכל עניני גן ישראל הגשמיים והרוחניים. וגן ישראל יתאים לשמו להעמיד אילנות טובים נושאים פירות טובים ויקוים בהם הכתוב, יבא1 דודי (זה הקב"ה) לגנו – דירה לו יתברך, על ידי לימוד וקיום תורתנו ומצותי' מוארים באור וחיות חסידותיים.

בברכת שבת טוב ושמח,

מנחם שניאורסאהן