בס"ד. שיחת ראש-חודש סיון, ה'תשכ"ב.

– לתלמידי ישיבת "אחי תמימים", בוסטון –

היום1 הוא ראש-חודש סיון, החודש של קבלת התורה, שהיא הנותנת את ההוראה לכאו"א מישראל בחייו הגשמיים ובחייו הרוחניים.

גם כל פרט בתורה חשוב הוא, ובמדה רבה עוד יותר חשוב כל פרט בעשרת הדברות, וכן הסדר שבו נאמרו וניתנו בפירוש במתן-תורה, ונתקבלו ע"י כאו"א מישראל באותה שעה, וגם עבור כל הדורות שלאח"ז.

חז"ל אומרים במדרש2, שכל עשרת הדברות נאמרו בדיבור אחד – מהדיבור הראשון, "אנכי הוי' אלקיך"3, עד הדיבור האחרון4, העוסק ברכוש גשמי, שדה5, בעלי-חיים וכיו"ב.

יש בזה הוראה חשובה ביותר לכאו"א מאתנו:

גם עניניו הגשמיים של האדם (היהודי) צריכים להיות קשורים בנשימה אחת עם הדיבור "אנכי הוי' אלקיך". כאשר יהודי עושה דבר, אפילו דבר קטן, בחייו הגשמיים או בחייו הרוחניים – עליו לדעת ולהרגיש בשעת מעשה שהדבר הוא מ"אנכי הוי' אלקיך", מהקב"ה, ולכן עליו לעשות זאת באופן שיהי' ניכר שהוא מביא בחשבון את העובדה שהוא נמצא לפני הקב"ה, המשגיח על כל מעשה, דיבור ואפילו מחשבה של האדם, שכן, לגבי הקב"ה אין חילוק בין מעשה ודיבור למחשבה, אלא הכל גלוי לפניו.

כל אחד מכם, כשיזכור תמיד במחשבתו שהוא נמצא לפני הקב"ה, שהוא עצם הטוב, והוא הנותן לו את הכח להתגבר על כל הקשיים של נטיותיו הלא-טובות, ושיצליח שיצרו הטוב יורה את דרכו בחייו, בחייו הגשמיים ובחייו הרוחניים – הרי זה יסייע לו ויקל עליו שיוכל להתגבר על כל הנסיונות, וגם ישפיע על חבריו להתנהג כרצונו של הקב"ה, כפי שהורה לנו בתורה.

תקותי שבהכנה שלכם לקבלת-התורה – בחג השבועות שבסוף שבוע זה – תעשו כל התלוי בכם בנוגע לענינים שדוברו כאן.

ועי"ז תצליחו בלימודיכם במשך כל השנה, ותגרמו נחת להוריכם ולמלמדיכם.

תהי' נסיעתכם לבוסטון כשורה, והצלחה בלימודיכם בשקידה6.

שיהי' לכם יום-טוב שמח, וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות (רצוני לומר לשון הרב, ולזאת לא אתרגם, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א עוה"פ) חג שבועות טוב, נסיעה טובה, וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.