בס"ד. שיחת* יום ה' פ' בהעלותך, י"ט סיון, ה'תשכ"ב.

– לקבוצת תלמידים דישיבת "אחי תמימים" וואוסטער, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

[התלמידים הראו לכ"ק אדמו"ר שליט"א את עבודתם בהקמת דגם המשכן. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

תודה רבה על שנתתם לי את ההזדמנות לראות את דגם המשכן שהקמתם.

השי"ת יברך אתכם, שתזכו לראות בביאת המשיח, ואז נבנה את בית-המקדש השלישי,

וע"פ מארז"ל1 שהמשכן שהקימו בנ"י במדבר גנוז עתה באיזה מקום, וממתין לביאת המשיח, שאז יתגלה כחלק מבית המקדש השלישי – אז תהי' לכם האפשרות להשוות את הדגם שלכם עם המשכן המקורי.

ועד אז, עד ביאת המשיח – שתזכו ללמוד בהתמדה ושקידה, לימוד על מנת לקיים, קיום כל המצוות הכתובות בספר התורה שהי' מונח בארון הקודש לצידם של הלוחות (כדאיתא בגמרא במסכת בבא בתרא2), שבזה נכללים כל התרי"ג מצוות שבתורה שבכתב.

ולימוד התורה וקיום המצוות הוא שיקרב ויפעל שנזכה, יחד עם כלל ישראל, לביאת המשיח והגאולה האמיתית והשלימה, ואז יבואו הילדים והתלמידים של כל הישיבות ותלמודי-תורה, קוממיות לארצנו, ונזכה לראות את ביהמ"ק שיבנה במהרה בימינו.

*

יברך אתכם השי"ת בקייץ בריא, לא רק חופש, אלא קייץ של תורה ומצוות, והיינו, שהעיקר הוא ריבוי לימוד תורה וקיום הרבה מצוות, ולאחרי כן התחלת שנת הלימודים החדשה, מתוך חיות וכוחות מחודשים, ללמוד ביתר התמדה מאשר בשנה שעברה, ולקיים מצוות ביתר שאת וביתר עז מבשנה שעברה, ולתת דו"ח למורים ולהנהלת הישיבה.

קייץ בריא ובשורות טובות.