בס"ד. שיחת* יום ד' פ' פינחס, ח"י תמוז, ה'תשט"ז.

– להתלמידים הנוסעים בשליחות ה"מרכז לעניני חינוך"**, בחדרו הק' –

ביום התהלים של היום נאמר1 "משכיל לאיתן האזרחי", שעל זה ישנו מאמר רבינו הזקן המובא בקונטרס לימוד החסידות2.

התוכן של ההתחלה והסוף הוא: "איתן" זהו עצם הנשמה, ו"משכיל לאיתן" – שע"י המשכיל זורח איתן הנשמה בכחות הנפש.

יעזור השי"ת והנסיעה תפעול בכם שה"איתן" ע"י ה"משכיל" יאיר בכל כחותיכם,

שזהו מסע נוסף ב"אלה מסעי בני ישראל"3, שהולכים מאז יצאנו ממצרים4, לגאולה השלימה ע"י משיח צדקנו.