Chapter 11

1To the conductor, of David; I took refuge in the Lord. How do you say to my soul, "Wander from your mountain, [you] bird"?   אלַֽמְנַצֵּ֗חַ לְדָ֫וִ֥ד בַּֽיהֹוָ֨ה | חָסִ֗יתִי אֵ֖יךְ תֹּֽאמְר֣וּ לְנַפְשִׁ֑י נ֜וּ֗דִי (כתיב נ֜וּדִו) הַרְכֶ֥ם צִפּֽוֹר:
How do you say to my soul, “Wander from your mountain, etc.: This is on the order of (I Sam. 26:19): ” for they have driven me today from cleaving to the Lord’s heritage, “ for they drove him out of the [Holy] Land to outside the [Holy] Land, and here he says, ” I took refuge in the Lord [hoping] that He would restore me to cleave to His heritage. How do You, who drive away my soul, say to me,…   איך תאמרו לנפשי נודי וגו': זהו דוגמת כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' (שמואל א כ״ו:י״ט) שגרשוהו מארץ לחוצה לארץ וכאן הוא אומר בה' חסיתי, שיחזירני להסתפח בנחלתי איך תאמרו אתם טורדים לנפשי:
“Wander from your mountain?”: Pass over your mountain, you wandering bird. For every wandering person is compared to a bird that wanders from its nest, as it is written (in Prov. 27:8): “As a bird wandering from its nest, so is a man wandering from his place.” For your nest has wandered, because we have driven you from the entire mountain like a wandering bird. The masoretic spelling is נודו [plural] because it is also expounded on in reference to Israel, that the nations say that to them.   נודי הרכם: עבור הר שלכם אתה צפור הנודד שכל אדם המיטלטל נמשל לצפור הנודדת מן קינה כדכתי' כצפור נודדת מן קינה כן איש נודד ממקומו (משלי כ״ז:ח׳) שנדד קינך שטרדנוך מכל ההר כצפור הנודדת, נודו כתיב שהוא נדרש אף בישראל שהאומות אומרים להם כן:
2For behold the wicked tread the bow, they set their arrow on the bowstring to shoot in the dark at the upright of heart.   בכִּ֚י הִנֵּ֪ה הָֽרְשָׁעִ֡ים יִדְרְכ֬וּן קֶ֗שֶׁת כּֽוֹנְנ֣וּ חִצָּ֣ם עַל־יֶ֑תֶר לִיר֥וֹת בְּמוֹ־אֹ֜פֶ֗ל לְיִשְׁרֵי־לֵֽב:
For behold the wicked: Doeg and the informers of the generation who cause hatred between me and Saul.   כי הנה הרשעים: דואג ודלטורי הדור המטילין איבה ביני ובין שאול:
tread: The expression of treading is appropriate for the bow, because if it is stout, he must place his foot on it when he wishes to bend it.   ידרכון: לשון דריכה נופל בקשת שכשהוא חזק צריך ליתן רגלו עליו כשרוצה לנטותו:
the bow: They have directed their tongue treacherously [as] their bows (Jer. 9:2).   קשת: לשונם ידרכו קשתם שקר:
they set their arrow on the bowstring: lit. the cord [the string], of the bow, corde d’arche in French, a bowstring.   כוננו חצם על יתר: הקשת קורד"א דאר"ק בלעז:
in the dark: In secret.   לירות: אהגיט"ר בלעז:
at the upright of heart: David and the priests of Nob.   במו אפל: במסתר:
to shoot: ajeter in French.   לישרי לב: דוד וכהני נוב:
3For the foundations were destroyed; what did the righteous man do?   גכִּי־הַ֖שָּׁתוֹת יֵהָֽרֵס֑וּן צַ֜דִּ֗יק מַה־פָּעָֽל:
For the foundations were destroyed: Because of you the righteous priests of the Lord, who are the foundation of the world, were slain.   כי השתות יהרסון: על ידכם נהרגו כהני ה' הצדיקים שהם שתות של עולם:
what did the righteous man do: David, who did not sin, what did he do in this entire matter? [He said to Doeg,] You shall bear the iniquity, not I.   צדיק מה פעל: דוד שלא חטא מה פעל בכל זאת אתם תשאו עון ולא אני:
4The Lord is in His Holy Temple. The Lord-His throne is in Heaven; His eyes see, His pupils try the sons of men.   דיְהֹ֨וָה | בְּֽהֵ֘יכַ֚ל קָדְשׁ֗וֹ יְהֹוָה֘ בַּשָּׁמַ֪יִם כִּ֫סְא֥וֹ עֵינָ֥יו יֶֽחֱז֑וּ עַפְעַפָּ֥יו יִ֜בְחֲנ֗וּ בְּנֵ֣י אָדָֽם:
The Lord is in His Holy Temple: Who sees and tests their deeds, and although His throne is in Heaven and is lofty, His eyes see you on the earth.   ה' בהיכל קדשו: הרואה ובוחן מעשיהם ואע"פ שבשמים כסאו גבוה עיניו יחזו אתכם בארץ:
5The Lord tries the righteous, but His soul hates the wicked and the one who loves violence.   היְהֹוָה֘ צַדִּ֪יק יִ֫בְחָ֥ן וְ֖רָשָׁע וְאֹהֵ֣ב חָמָ֑ס שָֽׂנְאָ֥ה נַפְשֽׁוֹ:
The Lord tries the righteous: And if, because I suffer and am pursued by you, you boast, saying (below 71:11), “God has forsaken him,” it is not so, but so is the custom of the Holy One, blessed be He, to chasten and to test the righteous but not the wicked. This flax worker as long as he knows that his flax is of high quality, he beats it, but when it is not of high quality, he crushes it only a little because it breaks.   ה' צדיק יבחן: ואם מפני שאני לוקה ונרדף על ידכם אתם מתהללים לאמר אלהים עזבו (לקמן עא) לא כן הוא אך כן מדתו של הקב"ה לייסר ולנסות הצדיקים ולא את הרשעים, הפשתני הזה כל זמן שיודע שפשתנו יפה הוא מקיש עליה וכשאינו יפה הוא ממעט בכתישה לפי שמתנתקת:
His soul hates: He lays away the recompense for his iniquities for the “long world,” and then He showers [punishment] upon them [sic] in Gehinnom.   שנאה נפשו: ומצניע לו את גמול עונותיו לעולם ארוך ואז ימטר עליהם בגיהנם:
6He shall rain upon the wicked charcoal, fire, and brimstone, and a burning wind is the portion of their cup.   ויַמְטֵ֥ר עַל־רְשָׁעִ֗ים פַּ֫חִ֥ים אֵ֣שׁ וְ֖גָפְרִית וְר֥וּחַ זִ֜לְעָפ֗וֹת מְנָ֣ת כּוֹסָֽם:
charcoal: Heb. פחים, an expression of charcoal (פחם).   פחים: ל' פחמים:
burning: Heb. זלעפות, an expression of burning. Menachem (p. 79) interprets it as an expression of (Isa. 28:2) “a storm of destruction (שער קטב).” Likewise, (in Lam. 5: 10), “because of the heat of (זלעפות) hunger;” (below 119:53), “burning (זלעפה) seized me.” That is to say, (as in Ezek. 27:35), “became greatly alarmed (שערו שער).” (The quotation from Menachem appears only in several early printed editions, and not in any manuscript.)   זלעפות: לשון שריפה ומנחם פתר אותו לשון שער קטב וכן (איכה ה׳:י׳) מפני זלעפות רעב (לקמן קיט) זלעפה אחזתני כלומר שערו שער (סא"א):
7For the Lord is righteous; He loves [workers of] righteousness, whose faces approve of the straight [way].   זכִּֽי־צַדִּ֣יק יְ֖הֹוָה צְדָק֣וֹת אָהֵ֑ב יָ֜שָׁ֗ר יֶֽחֱז֣וּ פָנֵֽימוֹ:
For the Lord is righteous; He loves [workers of] righteousness: and has mercy on the righteous and loves those whose faces see the straight [way], in whose sight the straight way is proper.   כי צדיק ה' צדקות אהב: וירחם על הצדיק ואוהב אותם שפנימו יחזו ישר:
whose faces approve of the straight: This refers to “The Lord is righteous; He loves [workers of] righteousness and those whose faces approve of the straight [way].” Our Sages [Mid. Ps. 11:2, Sanh. 26a, Lev. Rabbah 5:5] interpreted “the wicked tread the bow” as referring to Shebna and his company, and they interpreted “the upright of heart” as referring to Hezekiah and his company.   ישר יחזו פנימו: מוסב על צדיק ה' צדקות אהב ואותם אשר ישר יחזו פנימו, ורבותינו פתרו הרשעים ידרכון קשת על שבנא וסייעתו ופתרו לישרי לב על חזקיהו וסיעתו:
For the foundations are destroyed: If the foundations are destroyed by them, what did the Righteous One of the world accomplish? The sequence of verses, though, does not concur with the Midrash.   כי השתות יהרסון: אם השתות נהרסו על ידם צדיקו של עולם מה פעל ואין סדר המקראות נופל על המדרש: