Chapter 12

1For the conductor on the sheminith, a song of David.   אלַֽמְנַצֵּ֥חַ עַל־הַ֜שְּׁמִינִ֗ית מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד:
on the sheminith: The eight stringed harp.   על השמינית: כנור של שמונה נימין:
2Save, O Lord, for the pious are gone, for the faithful have vanished from the sons of men.   בהוֹשִׁ֣יעָה יְ֖הֹוָה כִּֽי־גָמַ֣ר חָסִ֑יד כִּֽי־פַ֥סּוּ אֱ֜מוּנִ֗ים מִבְּנֵ֥י אָדָֽם:
are gone: Heb. גמר, lit. finished, destroyed.   גמר: כלה.
have vanished: Heb. פסו, faylirt in Old French, to lack, fail.   פסו: פיילירינ"ט בלעז כמו אפסו וכן פתר מנחם:
for the faithful have vanished from the sons of men: Everyone betrays me and spies out the places where I hide, and tells Saul (54:2): “Is not David hiding with us?”   כי פסו אמונים מבני אדם: הכל משקרים בי ומרגלים את המקומות אשר אנכי מתחבא שם ומגידים לשאול הלא דוד מסתתר עמנו (לקמן נד):
3One speaks to another with falseness, smooth talk; they speak with a double heart.   גשָׁ֚וְא | יְֽדַבְּרוּ֘ אִ֪ישׁ אֶת־רֵ֫עֵ֥הוּ שְׂפַ֥ת חֲלָק֑וֹת בְּלֵ֖ב וָלֵ֣ב יְדַבֵּֽרוּ:
with a double heart: Lit. with a heart and a heart; with two hearts. They feign friendliness, but there is hatred hidden in their heart.   בלב ולב: בשני לבבות לי מראים שלום ויש שנאה טמונה בלבבם:
4May the Lord cut off all smooth lips, the tongue that speaks great things.   דיַכְרֵ֣ת יְ֖הֹוָה כָּל־שִׂפְתֵ֣י חֲלָק֑וֹת לָ֜שׁ֗וֹן מְדַבֶּ֥רֶת גְּדֹלֽוֹת:
5Who said, "With our tongue we will overpower; our lips are with us. Who is lord over us?"   האֲשֶׁ֚ר אָֽמְר֨וּ | לִלְשֹׁנֵ֣נוּ נַ֖גְבִּיר שְׂפָתֵ֣ינוּ אִתָּ֑נוּ מִ֜֗י אָד֣וֹן לָֽנוּ:
With our tongue we will overpower: With our tongue we will gain strength.   ללשוננו נגביר: בלשוננו נתגבר:
6Because of the plunder of the poor, because of the cry of the needy, Now I will rise, the Lord shall say; I will grant them salvation, He shall speak concerning them.   ומִשֹּׁ֥ד עֲנִיִּים֘ מֵֽאֶנְקַ֪ת אֶבְי֫וֹנִ֥ים עַתָּ֣ה אָ֖קוּם יֹאמַ֣ר יְהֹוָ֑ה אָשִׁ֥ית בְּ֜יֵ֗שַׁע יָפִ֥יחַ לֽוֹ:
Because of the plunder of the poor: Because of the plunder of the poor who are robbed by you, for example, I myself and my men and the priests of Nob, and because of the cry of the needy, the Lord shall say, “Now I will rise to their help.”   משד עניים: מחמת שוד עניים הנשדדים על ידכם כגון אני ואנשי וכהני נוב ומחמת אנקת אביונים יאמר ה' עתה אקום לעזרתם:
I will grant them salvation, He shall speak: I will grant them salvation, He will speak concerning them. יפיח is an expression of speech. There are many [examples] in the Book of Proverbs, and in Habakkuk (2:3): “and He shall speak (יפח) of the end, and it shall not fail.” However, Menachem (p. 141), interpreted it as an expression of a snare, as (below 124:7) “the snare (הפח) broke.”   אשית בישע יפיח לו: אשיתם בישע ידבר עליהם יפיח ל' דבור הרבה יש בספר משלי ובחבקוק ויפיח לקץ ולא יכזב ומנחם פתר אותו לשון מוקש כמו (לקמן קכד) הפח נשבר:
7The sayings of the Lord are pure sayings, like silver refined, exposed to the earth, clarified sevenfold.   זאִֽמֲר֣וֹת יְהֹוָה֘ אֲמָר֪וֹת טְהֹ֫ר֥וֹת כֶּ֣סֶף צָ֖רוּף בַּֽעֲלִ֣יל לָאָ֑רֶץ מְ֜זֻקָּ֗ק שִׁבְעָתָֽיִם:
The sayings of the Lord are pure sayings: for He has the ability to fulfill them, but the sayings of the sons of men are not sayings when they die and are unable to fulfill [them].   אמרות ה' אמרות טהורות: הן שיש יכולת בידו לקיימם אבל אמרות בני אדם אינם אמרות שהם מתים ואין בידם לקיים:
pure: Clear and permanent. Whatever He promises He does, for He promised me salvation and the throne.   טהורות: ברורות ומתקיימות כל מה שמבטיח עושה והרי הבטיחני ישועה ומלכות:
silver refined: They are like refined silver that is exposed to the entire land.   כסף צרוף: הרי הן ככסף צרוף הגלוי לכל הארץ:
exposed: Heb. בעליל, an expression of revealing; in the language of the Mishna (Rosh Hashanah 21b, see Gemara): “whether it was plainly (בעליל) visible or whether it was not plainly (בעליל) visible, etc.” Others explain בעליל as an expression of elevation, and this is its explanation: silver refined with the best earth. That is to say, like silver that is refined with the best earth and its upper layer, because a person makes a crucible to refine the silver from the best earth. Another explanation: בעליל is like בעלי, with a mortar (as in Prov. 27:22): “among grain with a pestle,” which is the name of a utensil in which [grain] is crushed. Similarly, בעליל is the crucible in which gold and silver are smelted. However, this does not seem correct because he does not call עלי the mortar in which [the grain] is crushed, but the handle of the pestle with which they crush. This is called pilon in French, pestle. Another explanation: בעליל is an expression of the master of a hand, i.e., the master of the earth, and the praise of the word applies to God. Targum Jonathan, too, renders it as an expression of lordship. He says that His sayings are like silver, refined by the Lord of the earth, Who is God, for He refined and clarified them.   בעליל: ל' גילוי הוא בלשון המשנה בין שנראה בעליל בין שלא נראה בעליל כו' ויש מפרשים בעליל ל' מעלה וכן פירושו כסף צרוף בעליל לארץ, כלומר ככסף הצרוף במשובח שבעפר ובעליון שבו כי כור המצרף יעשה אדם מן העפר המשובח, ל"א בעליל כמו עלי (משלי כ״ז:כ״ב) בתוך הריפות בעלי והוא שם כלי שכותשין בתוכו וכן בעליל הכור שמתיכין לתוכו הזהב והכסף וזה אינו נראה לפי שאינו קורא עלי המכתש שכותשין לתוכו אלא יד המכתש שכותשין בו שקורין פילאו"ן בלעז, ל"א בעליל לשון בעל יד כלומר אדון הארץ ושבח המלה כנגד השם וזה תרגום יונתן הוא לשון אדנות ואמר כי אמרותינו כסף צרוף מאדון הארץ שהוא השם שהוא צרף וזקק אותם (סא"א):
8You, O Lord, shall guard them; You shall guard him from this generation forever.   חאַתָּ֣ה יְהֹוָ֣ה תִּשְׁמְרֵ֑ם תִּצְּרֶ֓נּוּ | מִן־הַדּ֖וֹר ז֣וּ לְעוֹלָֽם:
shall guard them: Those poor and needy people being pursued by this generation, who are informers.   תשמרם: לאותם עניים ואביונים הנרדפים מן הדור זו שהם דלטורין מזקק שבעתים. מדרש אגדה יש ומיושב על הסדר ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי תינוקות שהיו בימי דוד עד שלא טעמו טעם חטא היו יודעי' לדרוש את התורה במ"ט פנים לכל צד וזהו שבעתים והיה דוד מתפלל עליהם רבש"ע ראה כמה תורתך ואמרתך ברורה ומזוקקת שבעתים בלבם אתה ה' תשמרם שמור אותם בלבם תצרנו מן הדור הזה שלא ילמדו דרכיהם להיות דלטורין:
9Wicked men walk on all sides when the [one who appears] basest to the sons of men is elevated.   טסָבִיב רְשָׁעִ֥ים יִתְהַלָּכ֑וּן כְּרֻ֥ם זֻ֜לֻּ֗ת לִבְנֵ֥י אָדָֽם:
Wicked men walk on all sides: to hide traps to cause me to stumble.   סביב רשעים יתהלכון: לטמון מוקשים להכשילני:
when the basest to the sons of men is elevated: Heb. כרם זלות לבני אדם [They walk on all sides] because of their envy, for they are jealous of my greatness, that I was taken from behind the sheep to be a king. This is the interpretation of אדם כרם זלות לבני: when a man considered by the sons of men to be base is elevated. This is on the order of the passage elsewhere (below 118:22): “The stone that the builders rejected became a cornerstone.” The Midrash Aggadah interprets it concerning Israel in the future, when they will be elevated. [Unknown Midrashic source] Menachem interprets כרם זלות לבני אדם (pp. 78, 164): like a gluttonous wild ox to devour the sons of men. Accordingly, כרם is rendered: like a רים or ראם, and זלות is like (Deut. 21:20) זולל וסבא, “a glutton and a drunkard.” The following is its interpretation: The wicked walk on all sides around the poor man; the wicked walk to swallow him for naught, as a wild ox to swallow the sons of men.   כרום זלות לבני אדם: מקנאתם שעינם רעה בגדולתי שנלקחתי מאחרי הצאן למלך וזהו פתרונו כרום זלות לבני אדם כשמתרומ' איש הזולל בעיני ב"א וזהו דוגמא האמור במקום אחר אבן מאסו הבונים (לקמן קיח) ומדרש אגדה פותרו על ישראל לעתיד לבא כשיתרוממו ומנחם פתר כרום זלות לבני אדם כראם הזולל לאכול בני אדם ויהיה כרום כמו רום וראם וזולת כמו זולל וסובא (דברים כא) וכן פתרונו סביב רשעים יתהלכון סביבות העני הולכים רשעים לבלעו חנם כרום זלות לבני אדם: