ואפילו אם נותן כו'. רב ל"ט (ועיין שם ברא"ש ואינו מחובר יחד כו', משמע אע"ג דשרוי בקערה לרככה מצנימותה כדפרש"י, הפך לכאורה ממה שכתבו הב"י ומ"א. אבל מדמייתי אביי מליקט מכולן לחביצא על כרחך צריך לומר שהחיבור לא מהני כלל לאפוקי מתורת לחם אלא מתואר לחם, משא"כ בשרייה לפי שעה דמיירי שם כדמסיק הרא"ש שם, אבל בשרייה מרובה מודה להתוס', וכן הלבוש סעיף י"א לא כתב יש מי שאומר משום דלא פליג כלל, דלא כפרי חדש):