1

The incense offering was prepared every year. Preparing it fulfills a positive commandment,1 as [Exodus 30:34] states: "And you take spices...." Four of the spices are explicitly mentioned in the Torah. They are balsum,2 onycha, storax, and frankincense. The others were communicated as a halachah communicated to Moses at Sinai.

א

הקטרת נעשית בכל שנה ושנה ועשייתו מצות עשה שנאמר ואתה קח לך סמים וגו' ונתפרשו בתורה ארבעה מסממניה והן: נטף ושחלת וחלבנה ולבונה ושאר סממניה הלכה למשה מסיני:

2

[The requirement for] eleven spices was communicated to Moses at Sinai.3 The would prepare them with an exact weight and add to them - without weighing them: Salt of Sodom,4 Jordanian amber,5 and an herb that would produce smoke. Only select people would know its identity and that knowledge was conveyed as halachah from person to person.

ב

אחד עשר סממנים נאמרו לו למשה מסיני והם שעושין אותה במשקל מכוון ומוסיפין עמהן בלא משקל מלח סדומית וכפת הירדן ועשב אחד שמעלה עשן ולא היו יודעים אותו אלא אנשים ידועים והוא היה הלכה בידם איש מפי איש:

3

This is the weight of the eleven spices: balsam, onycha, storax, frankincense, 70 maneh from each one. A maneh is 100 dinarim,6musk, cassia, spikenard, and saffron, 16 maneh, costus, 12 maneh, cinnamon, 9 maneh, Ceylonese cinnamon 3 maneh. The weight of the entire mixture was 368 maneh.

The entire mixture was ground very thin. A fourth of a kab7 of the salt of Sodom and a small amount of Jordanian amber and the smoke raising herb were added. A maneh of it was burned every day8 on the golden altar. There were 365 maneh, corresponding to the 365 days of the year. The three remaining maneh were ground again on the day before Yom Kippur very finely for [the High Priest] to take a handful to offer on Yom Kippur.9 The remainder is the remainder of the incense that was mentioned in [Hilchot] Shekalim.10

ג

וזהו משקל אחד עשר סמניה: נטף ושחלת וחלבנה ולבונה מכל אחד משקל שבעים מנה והמנה מאה דינרין ומור וקציעה ושבולת נרד וכרכום מכל אחד ששה עשר מנה קושט שנים עשר מנה קנמון תשעה מנים קילופה שלש מנים משקל הכל שלש מאות וששים ושמונה מנה שחוקין הכל הדק מוסיפין לה רובע הקב מלח סדומית וכפת הירדן ומעלה עשן כל שהוא ומקטיר ממנה בכל יום על מזבח הזהב מנה שלש מאות וששים וחמשה מנה כנגד ימות החמה והשלשה מנים הנשארים שוחק אותם ערב יום הכפורים דקה מן הדקה עד שמוציא ממנה מלא חפניו להקטיר ביוה"כ והשאר הוא מותר הקטרת שאמרנו בשקלים:

4

Nataf mentioned by the Torah are the balsam trees that produce balsam oil.11 Onycha is tziporen12 which people include in incense. Storax is like black honey and it produces a disagreeable odor. It comes from the sap of the trees grown in Greece. These are the names of the spices in Arabic: od balasan, atzpar tiv, miyah,13 lican,14 muski,15 ketziyah,16 sanbali alnaturin,17 saffron, kosht,18 od,19 kesser silica,20 and anber.21

ד

נטף האמור בתורה הוא עצי הקטף שיוצא מהן הצרי והשחלת היא הצפורן שנותנין אותה בני האדם במוגמרות והחלבנה כמו דבש שחור וריחו קשה והוא שרף אילנות בערי יון וזהו שמות הסמנים בלשון ערבי: עוד בלסאן ואצפאר טיב ומיעה ולכאן ומוסקי וקציעה וסנבלי אלנטורין וזעפרן וקושט ועוד [הירדי] וקסבר סליכה וענבר:

5

How is the incense offering prepared? Nine kabbin of vetch lye are brought and the onycha is rubbed with it.22 Afterwards, the onycha is soaked in 21 kabbin of caper wine23 or a very strong, aged white wine. Afterwards each of the spices is ground very finely alone. While he is grinding, he should say: "Grind thoroughly. Grind thoroughly," for the entire time that he is grinding.24 Then he mixes them all together.

ה

כיצד מפטמין את הקטרת מביא תשעה קבין בורית כרשינה ושף בה את הצפורן ואח"כ שורה את הצפורן באחד ועשרים קב של יין קפריסין או יין לבן ישן חזק ביותר ואחר כך שוחק כל אחד מן הסמנים בפני עצמו הדק וכשהוא שוחק אומר הדק היטב הדק היטב כל זמן ששוחק ומערב הכל:

6

All of the acts involved in its preparation are performed in the Sanctuary, in the Temple Courtyard, [using ingredients that] have been consecrated.25 When one prepares the incense offering from unconsecrated ingredients or in an unconsecrated utensil, it is unacceptable.

ו

וכל מעשיה בקדש בתוך העזרה ומשל הקדש והמפטם את הקטרת מן החולין או בכלי של חולין פסולה:

7

Twice a year, the incense would be returned to the grinder.26 In the summer, it would be spread out so that it would not become musty. In the rainy season, it is stored away lest its fragrance be weakened.

ז

פעמים בשנה היו מחזירין אותו למכתשת בימות החמה היו מפזרים אותה כדי שלא תתעפש ובימות הגשמים צוברין אותה כדי שלא יפוג ריחה:

8

If one included any honey in it, it is disqualified.27 If one omits any of its spices, he is liable for death, for it is considered as foreign incense. If one prepared it little by little in appropriate proportions, it is acceptable. Even if one prepared half [a maneh] in the morning and half in the afternoon, [it is acceptable].

ח

נתן לתוכה דבש כל שהוא פסלה חיסר אחד מסממניה חייב מיתה שהרי נעשית קטרת זרה פטמה מעט מעט במתכונתה כשרה אפילו פיטם פרס בשחרית ופרס בין הערבים:

9

When a person prepares incense from these eleven spices according to these proportions to smell its fragrance, he is liable for karet for its preparation28if he prepared it willfully, even if he did not actually smell its fragrance. If he did so inadvertently, he is liable for a fixed sin offering. Even if he did not prepare the entire quantity [of 368 maneh], but merely a half or a third, since he prepared it according to the above proportions, he is liable for karet, as [Exodus 30:38] states: "You shall not make [incense] for yourselves according to its formula. Anyone who prepares [incense] like this to smell its fragrance shall be cut off from his people."

ט

העושה קטרת מאחד עשר סממנין אלו לפי משקלות אלו כדי להריח בה אף על פי שלא הריח חייב כרת על עשייתה אם עשה מזיד ובשוגג מביא חטאת קבועה אע"פ שלא עשה המשקל כולו אלא חציו או שלישו הואיל ועשה לפי משקלות אלו חייב כרת שנאמר במתכונתה לא תעשו לכם איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו:

10

If he prepared it to learn or with the intent of giving it to the community, he is not liable. If he smelled its fragrance, but did not prepare it, he is not liable for karet. Instead, he is bound by the laws applying to all of those who derive benefit from consecrated property.29 The Torah obligated a person for karet only when he prepared it according to its formula for the sake of smelling it.

י

עשאה להתלמד בה או למוסרה לציבור פטור הריח בה ולא עשאה אינו חייב כרת אלא דינו כדין כל הנהנה מן ההקדש לא חייבה תורה כרת אלא לעושה במתכונתה להריח בה:

11

The incense offering is offered on the Golden Altar in the Temple each day. No other entity is offered on it. If one offered any incense other than this or offered this incense, but it was donated by an individual or a group,30 or one offered a sacrifice on it,31 or poured a libation on it, one is liable for lashes,32 as [ibid.:9] states: "You shall not offer upon it foreign incense, a burnt offering, or a meal offering."

יא

מזבח הזהב שבהיכל עליו מקטירין הקטורת בכל יום ואין מקריבין עליו דבר אחר ואם הקטיר עליו קטרת אחרת שאינה כזו או שהקטיר עליו קטרת כזו שהתנדב אותה יחיד או רבים או הקריב עליו קרבן או הסיך נסך לוקה שנאמר לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה וגו':

12

When the ark is transported from place to place, it should not be transported on an animal or on a wagon. Instead, it is a mitzvah for it to be carried on one's shoulders.33Since David forgot and had it transported on a wagon, there was an outbreak [of Divine anger] at Uzzah.34 Instead, it is a mitzvah to carry it on one's shoulders, as [Numbers 7:9] states: "For the holy task is their obligation. They shall carry it on their shoulders."

יב

בעת שמוליכין את הארון ממקום למקום אין מוליכין אותו לא על הבהמה ולא על העגלות אלא מצוה לנוטלו על הכתף ולפי ששכח דוד ונשאו על העגלה נפרץ פרץ בעוזא אלא מצוה לנשאו על הכתף שנאמר כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו:

13

When [the Levites] carry the ark on their shoulders, they should carry it face to face, with their backs pointed outward and their faces inward.35 They must be careful that the staves of the ark are not removed from the rings. Anyone who removes one of the staves36 from the rings is liable for lashes,37 as [Exodus 25:15] states: "The staves shall be in the rings of the ark. They shall not be removed from it."

יג

כשנושאים אותו על הכתף נושאין פנים כנגד פנים ואחוריהם לחוץ ופניהם לפנים ונזהרים שלא ישמטו הבדים מן הטבעות שהמסיר אחד מן הבדים מן הטבעות לוקה שנאמר בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו: