Chapter 25

1"The Lord spoke to Moses saying:   אוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
2"Speak to the children of Israel, and have them take for Me an offering; from every person whose heart inspires him to generosity, you shall take My offering.   בדַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְיִקְחוּ־לִ֖י תְּרוּמָ֑ה מֵאֵ֤ת כָּל־אִישׁ֙ אֲשֶׁ֣ר יִדְּבֶ֣נּוּ לִבּ֔וֹ תִּקְח֖וּ אֶת־תְּרֽוּמָתִֽי:
and have them take for Me: Heb. לִי. [I.e.,] dedicated to My name. -[from Tan. 1]   ויקחו לי תרומה: לי לשמי:
offering: Heb. תְּרוּמָה, separation. They shall set apart from their property an offering for Me.   תרומה: הפרשה, יפרישו לי מממונם נדבה:
whose heart inspires him to generosity: Heb. יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, an expression of נְדָבָה, which is an expression of good will, present in French, [a] gift.   ידבנו לבו: לשון נדבה, והוא לשון רצון טוב, פרישנ"ט בלעז [מתנה]:
you shall take My offering: Our Rabbis said: [The word תְּרוּמָה, mentioned three times, denotes that] three offerings are mentioned here. One is the offering of a beka [half-shekel] per head, from which they made the sockets, as is delineated in [Exod. 38:26, 27, in the parsha] “ אֵלֶּה פְקוּדֵי, These are the accounts.” Another is the offering of a beka per head for the [community] coffers, from which to purchase the communal sacrifices, and another is the offering for the Mishkan, each one’s [Israelite’s] donation (Talmud Yerushalmi, Shekalim 1:1; Meg. 29b). The thirteen materials mentioned in this section [i.e., this chapter] were all required for the work of the Mishkan or for the garments of the kohanim, [as you will find] when you study them closely (Tan. 5, Song Rabbah 4:25).   תקחו את תרומתי: אמרו רבותינו שלש תרומות אמורות כאן, אחת תרומת בקע לגלגלת, שנעשו מהם האדנים, כמו שמפורש באלה פקודי (שמות לח כו - כז), ואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות לקנות מהן קרבנות צבור, ואחת תרומת המשכן נדבת כל אחד ואחד. שלשה עשר דברים האמורים בענין כולם הוצרכו למלאכת המשכן או לבגדי כהונה, כשתדקדק בהם:
3And this is the offering that you shall take from them: gold, silver, and copper;   גוְזֹאת֙ הַתְּרוּמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר תִּקְח֖וּ מֵֽאִתָּ֑ם זָהָ֥ב וָכֶ֖סֶף וּנְחֽשֶׁת:
gold, silver, and copper, etc.: They were all given voluntarily; each person [gave] what his heart inspired him to give, except [for] the silver, which they gave equally, a half-shekel for each individual. We do not find throughout the entire work of the Mishkan that more silver was required, as it is said: “The silver of the community census was…a beka per head…” (Exod. 38:25, 26). The rest of the silver, which was given there [in the work of the Mishkan] voluntarily, they [the workers] made into service utensils.   זהב וכסף ונחשת וגו': כולם באו בנדבה, איש איש מה שנדבו לבו, חוץ מן הכסף שבא בשוה מחצית השקל לכל אחד, ולא מצינו בכל מלאכת המשכן, שהוצרך שם כסף יותר, שנאמר (שמות לח כו - כז) וכסף פקודי העדה וגו' בקע לגלגלת וגו', ושאר הכסף הבא שם בנדבה עשאוה לכלי שרת:
4blue, purple, and crimson wool; linen and goat hair;   דוּתְכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְשֵׁ֥שׁ וְעִזִּֽים:
blue…wool: Heb. תְכֵלֶת, wool dyed with the blood of the chillazon [animal], which bears a blue color. — [from Men. 44a, Tosefta Men. 9:6]   ותכלת: צמר צבוע בדם חלזון, וצבעו ירוק:
purple…wool: Heb. וְאַרְגָּמָן, wool dyed with a kind of dye named אַרְגָּמָן.   וארגמן: צמר צבוע ממין צבע ששמו ארגמן:
linen: Heb. שֵׁשׁ. This is linen. — [from Tosefta Men. 9:6]   ושש: הוא פשתן:
and goat hair: Heb. וְעִזִים, the hair of goats. Therefore, Onkelos rendered: וּמְעַזֵי, [i.e.,] what comes from the goats, but not the goats themselves [i.e., not the goat skins], for Targum’s [Onkelos] translation of עִזִים [goats] is עִזַיָא (Gen. 30:32).   ועזים: נוצה של עזים, לכך תרגם אונקלוס ומעזי, הבא מן העזים, ולא עזים עצמם, שתרגום של עזים עזיא:
5ram skins dyed red, tachash skins, and acacia wood;   הוְעֹרֹ֨ת אֵילִ֧ם מְאָדָּמִ֛ים וְעֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים וַֽעֲצֵ֥י שִׁטִּֽים:
dyed red: Heb. מְאֳָדָּמִים. They were dyed red after being tanned.   מאדמים: צבועות היו אדום לאחר עבודן:
tachash skins: This was a species of animal that existed only for a [short] time, and it had many hues (גַּוָּנִים). Therefore, [Onkelos] renders [it] סַסְגּוֹנָא, because it rejoices (שֶׁשָׂשׂ) [ס and שׂ are often interchangeable] and boasts of its hues (גַּוָּנִים). -[from Shab. 28a, b]   תחשים: מין חיה, ולא היתה אלא לשעה והרבה גוונים היו לה, לכך מתרגם ססגונא, ששש ומתפאר בגוונין שלו:
and acacia wood: Where did they get these [trees] in the desert? Rabbi Tanchuma explained that our father Jacob foresaw with the holy spirit that the Israelites were destined to build a Mishkan in the desert, so he brought cedars to Egypt and planted them. He commanded his sons to take them with them when they left Egypt. — [from Mid. Tanchuma 9]   ועצי שטים: מאין היו להם במדבר, פירש רבי תנחומא יעקב אבינו צפה ברוח הקודש, שעתידין ישראל לבנות משכן במדבר, והביא ארזים למצרים ונטעם, וצוה לבניו ליטלם עמהם, כשיצאו ממצרים:
6oil for lighting, spices for the anointing oil and for the incense;   ושֶׁ֖מֶן לַמָּאֹ֑ר בְּשָׂמִים֙ לְשֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֔ה וְלִקְטֹ֖רֶת הַסַּמִּֽים:
oil for lighting: Pure olive oil to continually kindle the light.   שמן למאור: שמן זית זך להעלות נר תמיד:
spices for the anointing oil: which was made to anoint the vessels of the Mishkan and [for] the Mishkan itself to sanctify them, and spices were required for it, as is delineated in [the parsha] כִּי תִשָׂא (Exod. 30:22-33).   בשמים לשמן המשחה: שנעשה למשוח כלי המשכן והמשכן לקדשו, והוצרכו לו בשמים כמו שמפורש בכי תשא (שמות ל כג - כה):
and for the incense: Heb. וְלִקְטֹרֶת הַסַּמִּים, which they burned every evening and morning, as is explained in [the parsha] וְאַתָּה תְּצַוֶּה (Exod. 30:7, 8). The word קְטֹרֶת means the raising of smoke (קִיטוֹר) and columns of smoke ותִּמְרוֹת עָשָׁן.   ולקטרת הסמים: שהיו מקטירין בכל ערב ובקר, כמו שמפורש בואתה תצוה (שמות ל ז - ח) ולשון קטרת העלאת קיטור ותמרות עשן:
7shoham stones and filling stones for the ephod and for the choshen.   זאַבְנֵי־שֹׁ֕הַם וְאַבְנֵ֖י מִלֻּאִ֑ים לָֽאֵפֹ֖ד וְלַחֽשֶׁן:
shoham stones: Two were needed there [in the Mishkan] for the ephod, mentioned in [the parsha] וְאַתָּה תְּצַוֶּה (Exod. 28:9-12).   אבני שהם: שתים הוצרכו שם לצורך האפוד האמור בואתה תצוה (שמות כח יב):
filling: Since they make for them a seat out of gold, like a sort of hole, and the stone is placed there to fill the hole, they are called filling stones. The place of the “seat” is called מִשְׁבֶּצֶת, a setting.   מלאים: על שם שעושין להם בזהב מושב כמין גומא ונותנין האבן שם למלאות הגומא, קרויים אבני מלואים, ומקום המושב קרוי משבצות:
for the ephod and for the choshen: The shoham stones for the ephod and the filling stones for the choshen. The ephod and the choshen are explained in וְאַתָּה תְּצַוֶּה they are types of ornaments [worn by the kohanim].   לאפוד ולחשן: אבני השהם לאפוד, ואבני המלאוים לחשן, וחשן ואפוד מפורשים בואתה תצוה, והם מיני תכשיט:
8And they shall make Me a sanctuary and I will dwell in their midst   חוְעָ֥שׂוּ לִ֖י מִקְדָּ֑שׁ וְשָֽׁכַנְתִּ֖י בְּתוֹכָֽם:
And they shall make Me a sanctuary: And they shall make in My name a house of sanctity.   ועשו לי מקדש: ועשו לשמי בית קדושה:
9according to all that I show you, the pattern of the Mishkan and the pattern of all its vessels; and so shall you do.   טכְּכֹ֗ל אֲשֶׁ֤ר אֲנִי֙ מַרְאֶ֣ה אֽוֹתְךָ֔ אֵ֚ת תַּבְנִ֣ית הַמִּשְׁכָּ֔ן וְאֵ֖ת תַּבְנִ֣ית כָּל־כֵּלָ֑יו וְכֵ֖ן תַּֽעֲשֽׂוּ:
according to all that I show you: here, the pattern of the Mishkan. This verse is connected to the verse above it: “And they shall make Me a sanctuary…” according to all that I show you.   ככל אשר אני מראה אותך: כאן את תבנית המשכן. המקרא הזה מחובר למקרא שלמעלה הימנו ועשו לי מקדש ככל אשר אני מראה אותך:
and so shall you do: in future generations (Sanh. 16b, Shev. 14b, 15a). If one of the vessels is lost, or when you make the vessels of the Temple, such as [the] tables, menorahs, wash basins, and bases that Solomon made, you shall make them according to the pattern of these [that I will describe in the following verses]. If the verse was not connected to what was written before it, He would not have written, “and so shall you do,” but" so shall you do" [without the word “and”], and it would be speaking about the making of the Tent of Meeting and its vessels.   וכן תעשו: לדורות אם יאבד אחד מן הכלים או כשתעשו לי כלי בית עולמים, כגון שולחנות ומנורות וכיורות ומכונות שעשה שלמה, כתבנית אלו תעשו אותם. ואם לא היה המקרא מחובר למעלה הימנו, לא היה לו לכתוב וכן תעשו אלא כן תעשו, והיה מדבר על עשיית אהל מועד וכליו:
10They shall make an ark of acacia wood, two and a half cubits its length, a cubit and a half its width, and a cubit and a half its height.   יוְעָשׂ֥וּ אֲר֖וֹן עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים אַמָּתַ֨יִם וָחֵ֜צִי אָרְכּ֗וֹ וְאַמָּ֤ה וָחֵ֨צִי֙ רָחְבּ֔וֹ וְאַמָּ֥ה וָחֵ֖צִי קֹֽמָתֽוֹ:
They shall make an ark: like the chests that are made without feet, made like a sort of chest called escrin [in Old French, ecrin in modern French], (i.e., a chest or box), which rests on its bottom [without being raised off the floor by the attachment of legs].   ועשו ארון: כמין ארונות שעושים בלא רגלים, עשויים כמין ארגז שקורין אישקרי"ן בלעז [ארגז] יושב על שוליו:
11And you shall overlay it with pure gold; from inside and from outside you shall overlay it, and you shall make upon it a golden crown all around.   יאוְצִפִּיתָ֤ אֹתוֹ֙ זָהָ֣ב טָה֔וֹר מִבַּ֥יִת וּמִח֖וּץ תְּצַפֶּ֑נּוּ וְעָשִׂ֧יתָ עָלָ֛יו זֵ֥ר זָהָ֖ב סָבִֽיב:
from inside and from outside you shall overlay it: Bezalel made three arks, two of gold and one of wood. Each one had four walls and a bottom, and they were open on the top. He placed the wooden one inside the golden one and the [other] golden one inside the wooden one. He covered the upper rim with gold, thus it is found that [the wooden one] was overlaid from inside and from outside [with gold]. — [from Yoma 72b, Shek. 16b]   מבית ומחוץ תצפנו: שלשה ארונות עשה בצלאל, שתים של זהב ואחד של עץ, וארבע כתלים ושולים לכל אחד ופתוחים מלמעלה, נתן של עץ בתוך של זהב ושל זהב בתוך של עץ, וחפה שפתו העליונה בזהב, נמצא מצופה מבית ומחוץ:
a golden crown: Like a sort of crown surrounding it above its rim. For he [Bezalel] made the outer ark higher than the inner one, until it extended upwards opposite the thickness of the ark cover and slightly higher than it, so that when the ark cover lies on the thickness of the walls, the crown extends slightly over the thickness of the ark cover (Yoma 72b). And that [the crown] is the symbol of the crown of the Torah (Tan. Vayakhel 8, Exod. Rabbah 34:2).   זר זהב: כמין כתר מקיף לו סביב למעלה משפתו, שעשה הארון החיצון גבוה מן הפנימי עד שעלה למול עובי הכפורת ולמעלה הימנו משהו, וכשהכפורת שוכב על עובי הכתלים, עולה הזר למעלה מכל עובי הכפורת כל שהוא, והוא סימן לכתר תורה:
12And you shall cast four golden rings for it, and you shall place them upon its four corners, two rings on its one side, and two rings on its other side.   יבוְיָצַ֣קְתָּ לּ֗וֹ אַרְבַּע֙ טַבְּעֹ֣ת זָהָ֔ב וְנָ֣תַתָּ֔ה עַ֖ל אַרְבַּ֣ע פַּֽעֲמֹתָ֑יו וּשְׁתֵּ֣י טַבָּעֹ֗ת עַל־צַלְעוֹ֙ הָֽאֶחָ֔ת וּשְׁתֵּי֙ טַבָּעֹ֔ת עַל־צַלְע֖וֹ הַשֵּׁנִֽית:
And you shall cast: Heb. וְיָצַקְתָּ, an expression of casting, as the Targum [Onkelos] renders.   ויצקת: לשון התכה כתרגומו:
its…corners: Heb. פַּעִמֹתָיו. As the Targum [Onkelos] renders: זִיוְיָתֵיהּ, its corners. They were attached on the upper corners, close to the ark cover, two from here and two from there, across the width of the ark, and the poles were placed in them [the rings]. The length of the ark separated the poles, two and one-half cubits between [one] pole and [the other] pole, so that the two people carrying the ark would walk between them [the poles]. So it is explained in Men., in the chapter entitled שתֵּי הַלֶּחֶם (98b).   פעמתיו: כתרגומו זויתיה. ובזויות העליונות סמוך לכפרת היו נתונות שתים מכאן ושתים מכאן לרחבו של ארון, והבדים נתונים בהם, וארכו של ארון מפסיק בין הבדים, אמתים וחצי בין בד לבד, שיהיו שני בני אדם, הנושאים את הארון, מהלכין ביניהם, וכן מפורש במנחות בפרק שתי הלחם (צח ב):
two rings on its one side: Heb. וּשְׁתֵּי טַבָּעֹת, lit., and two rings. These are the four rings [mentioned] in the beginning of the verse, and [Scripture now] explains to you where they were [to be placed]. This “vav” is superfluous, and it is to be interpreted as שְׁתֵּי טַבָּעֹת, two rings. But you can reconcile it [by interpreting it] in this way: and two of these rings [shall be] on its one side, [meaning, and two of the four rings mentioned in the beginning of this verse shall be on one side, etc.].   ושתי טבעות על צלעו האחת: הן הן הארבע טבעות שבתחלת המקרא, ופירש לך היכן היו, והוי"ו זו יתירה היא ופתרונו כמו שתי טבעות, ויש לך לישבה כן ושתיים מן הטבעות האלו על צלעו האחת:
its…side: Heb. צַלְעוֹ, its side.   צלעו: צדו:
13And you shall make poles of acacia wood and you shall overlay them with gold.   יגוְעָשִׂ֥יתָ בַדֵּ֖י עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים וְצִפִּיתָ֥ אֹתָ֖ם זָהָֽב:
poles of: Heb. בַדֵּי, poles.   בדי: מוטות:
14And you shall bring the poles into the rings on the sides of the ark, to carry the ark with them.   ידוְהֵֽבֵאתָ֤ אֶת־הַבַּדִּים֙ בַּטַּבָּעֹ֔ת עַ֖ל צַלְעֹ֣ת הָֽאָרֹ֑ן לָשֵׂ֥את אֶת־הָֽאָרֹ֖ן בָּהֶֽם:
15The poles of the ark shall be in the rings; they shall not be removed from it.   טובְּטַבְּעֹת֙ הָֽאָרֹ֔ן יִֽהְי֖וּ הַבַּדִּ֑ים לֹ֥א יָסֻ֖רוּ מִמֶּֽנּוּ:
they shall not be removed from it: forever.   לא יסרו ממנו: לעולם:
16And you shall place into the ark the testimony, which I will give you.   טזוְנָֽתַתָּ֖ אֶל־הָֽאָרֹ֑ן אֵ֚ת הָֽעֵדֻ֔ת אֲשֶׁ֥ר אֶתֵּ֖ן אֵלֶֽיךָ:
And you shall place into the ark: Heb. אֶל-הָאָרֹן, lit., to the ark, [meaning] into the ark.   ונתת אל הארן: כמו בארון:
the testimony: [I.e.,] the Torah, which serves as testimony between Me and you [Israel] that I commanded you [to fulfill] the commandments written in it. — [from Mid. Tan. Pekudei 4, also Mid. Lekach Tov]   העדות: התורה שהיא לעדות ביני וביניכם, שצויתי אתכם מצות הכתובות בה:
17And you shall make an ark cover of pure gold, two and a half cubits its length and a cubit and a half its width.   יזוְעָשִׂ֥יתָ כַפֹּ֖רֶת זָהָ֣ב טָה֑וֹר אַמָּתַ֤יִם וָחֵ֨צִי֙ אָרְכָּ֔הּ וְאַמָּ֥ה וָחֵ֖צִי רָחְבָּֽהּ:
an ark cover: Heb. כַפֹּרֶת a cover over the ark, which was open from above. He [Moses] placed it [the cover] over it [the ark] like a board.   כפרת: כסוי על הארון שהיה פתוח מלמעלה ומניחו עליו כמין דף:
two and a half cubits its length: like the length of the ark. Its width was like the width of the ark, and it lay on the thickness of the four walls. Although [Scripture] does not give a measure for its thickness, our Rabbis explained that it was a handbreadth thick. — [from Succah 5a]   אמתים וחצי ארכה: כארכו של ארון, ורחבה כרחבו של ארון, ומונחת על עובי הכתלים ארבעתם, ואף על פי שלא נתן שיעור לעוביה, פירשו רבותינו שהיה עוביה טפח:
18And you shall make two golden cherubim; you shall make them of hammered work, from the two ends of the ark cover.   יחוְעָשִׂ֛יתָ שְׁנַ֥יִם כְּרֻבִ֖ים זָהָ֑ב מִקְשָׁה֙ תַּֽעֲשֶׂ֣ה אֹתָ֔ם מִשְּׁנֵ֖י קְצ֥וֹת הַכַּפֹּֽרֶת:
cherubim: Heb. כְּרֻבִים. They had the features of a child. — [from Succah 5]   כרבים: דמות פרצוף תינוק להם:
you shall make…of hammered work: [This means] that you should not make them separate and then join them at the ends of the ark cover after they are made, as smiths do [in a process] called solderez [in Old French], soldered. Instead, you should take a large quantity of gold at the beginning of the construction of the ark cover and beat it with a hammer and with a mallet in the center [of the mass of gold] so that its ends protrude upward, and [then you should] form the cherubim from the protrusion of its ends.   מקשה תעשה אותם: שלא תעשם בפני עצמם ותחברם בראשי הכפרת לאחר עשייתם כמעשה צורפים, שקורין שולדי"ץ [מולחמים] אלא הטל זהב הרבה בתחלת עשיית הכפרת והכה בפטיש ובקורנס באמצע, וראשין בולטין למעלה וצייר הכרובים בבליטת קצותיו:
hammered: Heb. מִקְשָׁה, batediz in Old French, hammered, like “knocked (נָקְשָׁן) one against the other” (Dan. 5:6).   מקשה: בטידי"ץ בלעז [עשוי בהכאה]. כמו (דניאל ה ו) דא לדא נקשן:
ends of the ark cover: Heb. קְצוֹת הכַּפֹּרֶת, ends of the ark cover.   קצות הכפורת: ראשי הכפרת:
19And make one cherub from the one end and the other cherub from the other end; from the ark cover you shall make the cherubim on its two ends.   יטוַֽ֠עֲשֵׂ֠ה כְּר֨וּב אֶחָ֤ד מִקָּצָה֙ מִזֶּ֔ה וּכְרוּב־אֶחָ֥ד מִקָּצָ֖ה מִזֶּ֑ה מִן־הַכַּפֹּ֛רֶת תַּֽעֲשׂ֥וּ אֶת־הַכְּרֻבִ֖ים עַל־שְׁנֵ֥י קְצוֹתָֽיו:
And make one cherub from the one end: [The text elaborates] so that you will not say [that it means] two cherubim at each end. Therefore, it had to explain, “one cherub from the one end.”   ועשה כרוב אחד מקצה: שלא תאמר שנים כרובים לכל קצה וקצה, לכך הוצרך לפרש כרוב אחד מקצה מזה:
from the ark cover: itself you shall make the cherubim. This is the meaning of “you shall make them of hammered work” -that you shall not make them [the cherubim] separately and [then] attach them to the ark cover.   מן הכפרת: עצמה תעשו את הכרובים. זהו פירושו של מקשה תעשה אותם, שלא תעשם בפני עצמם ותחברם לכפרת:
20The cherubim shall have their wings spread upwards, shielding the ark cover with their wings, with their faces toward one another; [turned] toward the ark cover shall be the faces of the cherubim.   כוְהָי֣וּ הַכְּרֻבִים֩ פֹּֽרְשֵׂ֨י כְנָפַ֜יִם לְמַ֗עְלָה סֹֽכְכִ֤ים בְּכַנְפֵיהֶם֙ עַל־הַכַּפֹּ֔רֶת וּפְנֵיהֶ֖ם אִ֣ישׁ אֶל־אָחִ֑יו אֶ֨ל־הַכַּפֹּ֔רֶת יִֽהְי֖וּ פְּנֵ֥י הַכְּרֻבִֽים:
their wings spread: [This means] that you shall not make their wings lying down [resting next to their bodies], but spread high alongside their heads, so that there should be ten handbreadths in the space between the wings and the ark cover, as is stated in Succah (5b).   פרשי כנפים: שלא תעשה כנפיהם שוכבים, אלא פרושים וגבוהים למעלה אצל ראשיהם, שיהא עשרה טפחים בחלל בין הכנפים לכפרת, כדאיתא בסוכה (דף ה ב):
21And you shall place the ark cover on the ark from above, and into the ark you shall place the testimony, which I will give you.   כאוְנָֽתַתָּ֧ אֶת־הַכַּפֹּ֛רֶת עַל־הָֽאָרֹ֖ן מִלְמָ֑עְלָה וְאֶל־הָ֣אָרֹ֔ן תִּתֵּן֙ אֶת־הָ֣עֵדֻ֔ת אֲשֶׁ֥ר אֶתֵּ֖ן אֵלֶֽיךָ:
and into the ark you shall place the testimony: I do not know why it was repeated, for it already said: “And you shall place into the ark the testimony” (verse 16). We may say that it comes to teach that when it [the ark] is still an ark alone, without an ark cover, he [Moses] should first put in the testimony and then place the ark cover over it. So we find [that] when he [Moses] erected the Mishkan, it says: “And he placed the testimony into the ark,” and afterwards, “and he placed the ark cover on the ark from above” (Exod. 40:20).   ואל הארן תתן את העדות: לא ידעתי למה נכפל, שהרי כבר נאמר (פסוק טז) ונתת אל הארון את העדות. ויש לומר שבא ללמד, שבעודו ארון לבדו בלא כפרת, יתן תחלה העדות לתוכו, ואחר כך יתן את הכפרת עליו. וכן מצינו כשהקים את המשכן נאמר (שמות מ כ) ויתן את העדות אל הארון, ואחר כך ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה:
22I will arrange My meetings with you there, and I will speak with you from atop the ark cover from between the two cherubim that are upon the Ark of the Testimony, all that I will command you unto the children of Israel.   כבוְנֽוֹעַדְתִּ֣י לְךָ֘ שָׁם֒ וְדִבַּרְתִּ֨י אִתְּךָ֜ מֵעַ֣ל הַכַּפֹּ֗רֶת מִבֵּין֙ שְׁנֵ֣י הַכְּרֻבִ֔ים אֲשֶׁ֖ר עַל־אֲר֣וֹן הָֽעֵדֻ֑ת אֵ֣ת כָּל־אֲשֶׁ֧ר אֲצַוֶּ֛ה אֽוֹתְךָ֖ אֶל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
I will arrange My meetings with you there: When I arrange a meeting for you to speak with you, [it is at] that place that I will arrange for the meeting where I will come to speak to you.   ונועדתי: כשאקבע מועד לך לדבר עמך, אותו מקום אקבע למועד שאבא שם לדבר אליך:
and I will speak with you from atop the ark cover: But elsewhere it says: “and the Lord spoke to him from the Tent of Meeting, saying…” (Lev. 1:1). That is the Mishkan, outside the dividing curtain [whereas the ark was within the dividing curtain]. The two verses are found to contradict one another. The third verse comes and reconciles them. "And when Moses came into the Tent of Meeting…he heard the voice speaking to him from atop the ark cover" (Num. 7:89). [The solution is that] Moses would enter the Mishkan and as soon as he came within the doorway, a voice would descend from heaven to [the place] between the cherubim, from where it emanated and was heard by Moses in the Tent of Meeting. — [from Sifrei, end of Naso]   ודברתי אתך מעל הכפורת: ובמקום אחר הוא אומר (ויקרא א א) וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר, זה המשכן מחוץ לפרכת, נמצאו שני כתובים מכחישים זה את זה, בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם (במדבר ז פט) ובבא משה אל אהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת וגו', משה היה נכנס למשכן וכיון שבא בתוך הפתח, קול יורד מן השמים לבין הכרובים, ומשם יוצא ונשמע למשה באהל מועד:
and all that I will command you unto the children of Israel: Heb. וְאֵת. This “vav” [that Rashi adds, meaning “and,”] is superfluous, and there are many similar [examples] in the Torah. And you shall interpret it thus: "and all that I will speak with you there is all that I will command you unto the children of Israel."   ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל: הרי וי"ו זו יתירה וטפלה, וכמוהו הרבה במקרא, וכה תפתר ואת אשר אדבר עמך שם, את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל הוא:
23And you shall make a table of acacia wood, two cubits its length, one cubit its width, and a cubit and a half its height.   כגוְעָשִׂ֥יתָ שֻׁלְחָ֖ן עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים אַמָּתַ֤יִם אָרְכּוֹ֙ וְאַמָּ֣ה רָחְבּ֔וֹ וְאַמָּ֥ה וָחֵ֖צִי קֹֽמָתֽוֹ:
its height: The height of its legs [together] with the thickness of the table [top].   קמתו: גובה רגליו עם עובי השלחן:
24And you shall overlay it with pure gold, and you shall make for it a golden crown all around.   כדוְצִפִּיתָ֥ אֹת֖וֹ זָהָ֣ב טָה֑וֹר וְעָשִׂ֥יתָ לּ֛וֹ זֵ֥ר זָהָ֖ב סָבִֽיב:
a golden crown: symbolic of the crown of kingship, for the table represents wealth and greatness, as they say, “the royal table.” -[from Yoma 72b]   זר זהב: סימן לכתר מלכות, שהשולחן שם עושר וגדולה, כמו שאמרים שלחן מלכים:
25And you shall make for it a frame a handbreadth [wide] all around, and you shall make a golden crown for its frame all around.   כהוְעָשִׂ֨יתָ לּ֥וֹ מִסְגֶּ֛רֶת טֹ֖פַח סָבִ֑יב וְעָשִׂ֧יתָ זֵֽר־זָהָ֛ב לְמִסְגַּרְתּ֖וֹ סָבִֽיב:
a frame: Heb. מִסְגֶּרֶת, as the Targum [Onkelos] renders: גְּדַנְפָא, a rim. The Sages of Israel differed concerning the matter. Some say that it was above [i.e., extending from the table top], around the table, like the rims at the edge of the tables of the princes. Some say that it was below [the table top], inserted from one leg to the other on the four sides of the table, and the table top lay on that frame. — [from Men. 96b]   מסגרת: כתרגומו גדנפא, ונחלקו חכמי ישראל בדבר יש אומרים, למעלה היתה סביב לשולחן, כמו לבזבזין שבשפת שולחן שרים, ויש אומרים, למטה היתה תקועה מרגל לרגל בארבע רוחות השולחן, ודף השלחן שוכב על אותה מסגרת:
and you shall make a golden crown for its frame: That is the crown mentioned above, and here He explains to you that it was on the frame.   ועשית זר זהב למסגרתו: הוא זר האמור למעלה, ופירש לך כאן שעל המסגרת היתה:
26And you shall make for it four golden rings, and you shall place the rings on the four corners that are on its four legs.   כווְעָשִׂ֣יתָ לּ֔וֹ אַרְבַּ֖ע טַבְּעֹ֣ת זָהָ֑ב וְנָֽתַתָּ֙ אֶת־הַטַּבָּעֹ֔ת עַ֚ל אַרְבַּ֣ע הַפֵּאֹ֔ת אֲשֶׁ֖ר לְאַרְבַּ֥ע רַגְלָֽיו:
27The rings shall be opposite the frame as holders for the poles [with which] to carry the table.   כזלְעֻמַּת֙ הַמִּסְגֶּ֔רֶת תִּֽהְיֶ֖יןָ הַטַּבָּעֹ֑ת לְבָתִּ֣ים לְבַדִּ֔ים לָשֵׂ֖את אֶת־הַשֻּׁלְחָֽן:
The rings shall be opposite the frame: on the legs, inserted opposite the ends of the frame.   לעמת המסגרת תהיין הטבעות: ברגלים תקועות כנגד ראשי המסגרת:
as holders for the poles: Those rings shall be holders in which to insert the poles.   לבתים לבדים: אותן הטבעות יהיו בתים להכניס בהן הבדים:
as holders: Heb. לְבָתִּים, for the purpose of holders.   לבתים: לצורך בתים:
for the poles: Heb. לְבַדִּים, as the Targum [Onkelos] renders: אַתְרָא לַאִרִיחַיָא, a place for the poles.   לבדים: כתרגומו אתרא לאריחיא:
28And you shall make the poles of acacia wood, and you shall overlay them with gold, and the table shall be carried with them.   כחוְעָשִׂ֤יתָ אֶת־הַבַּדִּים֙ עֲצֵ֣י שִׁטִּ֔ים וְצִפִּיתָ֥ אֹתָ֖ם זָהָ֑ב וְנִשָּׂא־בָ֖ם אֶת־הַשֻּׁלְחָֽן:
shall be carried with them: Heb. וְנִשָׂא-בָם, the passive voice. The table shall be carried with them [by the poles].   ונשא בם: לשון נפעל, יהיה נשא בם את השלחן:
29And you shall make its forms, its spoons, its half pipes, and its supports with which it will be covered; of pure gold you shall make them.   כטוְעָשִׂ֨יתָ קְּעָֽרֹתָ֜יו וְכַפֹּתָ֗יו וּקְשׂוֹתָיו֙ וּמְנַקִּיֹּתָ֔יו אֲשֶׁ֥ר יֻסַּ֖ךְ בָּהֵ֑ן זָהָ֥ב טָה֖וֹר תַּֽעֲשֶׂ֥ה אֹתָֽם:
And you shall make its forms, its spoons: Heb. קְּעָרֹתָיו וְכַפֹּתָיו. קְּעָרֹתָיו is the form that was made according to the shape of the bread (Men. 97a). The bread was made in the shape of a type of box without a cover. It had a flat bottom (Men. 94b) and it would be bent upward on both sides [forming something] similar to walls. Therefore, it is called לֶחֶם הַפָּנִים, literally, the bread of faces, because it has faces looking in both directions-toward the sides of the house [Mishkan] from here [in one direction] and from there [in the other direction]. It was placed lengthwise across the width of the table, and its walls stood vertically opposite the edge of the table. A golden form and an iron form were made for it. It was baked [on Fridays] in the iron form, and when it was taken out of the oven, it would be placed in the golden form until the next day, which was the Sabbath, when it would be arranged on the table. That form is called קְעָרָה.   ועשית קערתיו וכפתיו: קערותיו זה הדפוס שהיה עשוי כדפוס הלחם, והלחם היה עשוי כמין תיבה פרוצה משתי רוחותיה, שולים לו למטה וקופל מכאן ומכאן כלפי מעלה כמין כתלים, ולכך קרוי לחם הפנים, שיש לו פנים רואין לכאן ולכאן לצדי הבית מזה ומזה, ונותן ארכו לרחבו של שולחן, וכתליו זקופים כנגד שפת השלחן, והיה עשוי לו דפוס זהב ודפוס ברזל, בשל ברזל הוא נאפה וכשמוציאו מן התנור נותנו בשל זהב עד למחר בשבת שמסדרו על השלחן, ואותו הדפוס קרוי קערה:
its spoons: Heb. וְכַפֹּתָיו. They were the spoons in which the frankincense was placed. There were two [spoons meant] for the two handfuls of frankincense that were placed beside the two stacks, as it is said: “And you shall place beside the stack pure frankincense” (Lev. 24:7). -[from Men. 97a]   וכפתיו: בזיכין שנותנים בהם לבונה, ושתים היו לשני קומצי לבונה שנותנין על שתי המערכות, שנאמר (ויקרא כד ז) ונתת על המערכת לבונה זכה:
its half-pipes: Heb. וּקְשׁוֹתָיו. They are sort of half-tubes, hollow and split along their length. They are similar to the tubes made of gold. Three [tubes] were arranged over each bread, so that each bread would rest upon those tubes. They would separate one bread from the other so that air would enter between them and they [the bread] would not grow moldy. In Arabic, any hollow thing is called kaswa. — [from Men. 96a, 97a]   וקשותיו: הן כמין חצאי קנים חלולים הנסדקין לארכן דוגמתן עשה של זהב ומסדר שלשה על ראש כל לחם, שישב לחם האחד על גבי אותן הקנים ומבדילין בין לחם ללחם כדי שתכנס הרוח ביניהם ולא יתעפשו, ובלשון ערבי כל דבר חלול קרוי קסו"ה:
and its supports: Heb. וּמְנַקּיֹתָיו. Its Aramaic translation is וּמְכִילָתֵיהּ, [meaning] and its bearers. They are branches like golden pegs [Mizrachi explains that they were like columns] standing on the ground and reaching a considerable height upwards above the table, corresponding to the height of the stack of bread. [They were] notched with six (Mizrachi-five) notches, one above the other, and the ends of the pipes between one bread and another were supported by these branches so that the burden of the upper breads should not weigh down on the lower ones and cause them to break. The derivation of מְכִילָתֵיהּ is “its bearers,” similar to “I am weary of bearing [it] (הָכִיל)” (Jer. 6:11). But I do not know how the מְנַקִּיוֹת applies to branches. Other Sages of Israel say that קְשׂתָיו refers to the branches, which harden (מְקֻשוֹת) it [the showbread] and strengthen it so that it does not break, and מְנַקִּיוֹתָיו refers to the pipes, which clean (מְנַקִּין) [the bread] so that it should not become moldy (Men. 96a). But Onkelos, who rendered [מְנַקִּיוֹתָיו as] מְכִילָתֵיהּ, understood it in a similar way to the words of the one [Sage] who says [that] מְנַקִּיוֹת are branches.   ומנקיתיו: תרגומו ומכילתיה, הן סניפים, כמין יתדות זהב עומדין בארץ וגבוהים עד למעלה מן השולחן הרבה כנגד גובה מערכת הלחם, ומפוצלים ששה פצולים זה למעלה מזה, וראשי הקנים שבין לחם ללחם סמוכין על אותן פצולין, כדי שלא יכבד משא הלחם העליונים על התחתונים וישברו ולשון מכילתיה, סובלותיו, כמו (ירמיהו ו יא) נלאיתי הכיל, אבל לשון מנקיות איני יודע, איך נופל על סניפין. ויש מחכמי ישראל אומרים קשותיו אלו סניפין, שמקשין אותו ומחזיקין אותו שלא ישבר, ומנקיותיו אלו הקנים שמנקין אותו שלא יתעפש, אבל אונקלוס שתרגם ומכילתיה היה שונה כדברי האומר מנקיות הן סניפין:
with which it will be covered: Heb. יֻסַּךְ, [meaning] with which it will be covered. Regarding the half-pipes, [Scripture] says “with which it will be covered” because they [the half-pipes] were like a sort of roof and cover over it [the bread], and similarly elsewhere (Num. 4:7) [Scripture] says, “the half- pipes which cover (הַנָּסֶךְ),” and both of these [words]- יֻסַּךְ and (הַנָּסֶךְ) Are words meaning a roof and a cover.   אשר יסך בהן: אשר יכוסה בהן, ועל קשותיו הוא אומר אשר יוסך, שהיו עליו כמין סכך וכסוי, וכן במקום אחר הוא אומר (במדבר ד ז) ואת קשות הנסך וזה וזה, יוסך והנסך, לשון סכך וכסוי הם:
30And you shall place on the table showbread before Me at all times.   לוְנָֽתַתָּ֧ עַל־הַשֻּׁלְחָ֛ן לֶ֥חֶם פָּנִ֖ים לְפָנַ֥י תָּמִֽיד:
showbread: Heb. לֶחֶם פָּנִים, lit., bread of faces, [given this appellation] because it has faces, as I explained [on verse 29]. The number of breads and the order of their stacks are explained in [the parsha of] אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים, “Speak to the Kohanim” (Lev. 21:1).   לחם פנים: שיש לו פנים כמו שפירשתי, ומנין הלחם וסדר מערכותיו מפורשים באמור אל הכהנים:
31And you shall make a menorah of pure gold. The menorah shall be made of hammered work; its base and its stem, its goblets, its knobs, and its flowers shall [all] be [one piece] with it.   לאוְעָשִׂ֥יתָ מְנֹרַ֖ת זָהָ֣ב טָה֑וֹר מִקְשָׁ֞ה תֵּֽיעָשֶׂ֤ה הַמְּנוֹרָה֙ יְרֵכָ֣הּ וְקָנָ֔הּ גְּבִיעֶ֛יהָ כַּפְתֹּרֶ֥יהָ וּפְרָחֶ֖יהָ מִמֶּ֥נָּה יִֽהְיֽוּ:
The menorah shall be made of hammered work: [meaning] that it must not be made in sections, [which can be removed]. Its branches and its lamps should not be made individually and then attached, as is the custom of the smiths [through a process] called solderez [in French], soldering, but it [the menorah] must come [be constructed] entirely from one piece [of gold]-beaten with a hammer and cut with a tool, and the branches separated on both sides. — [from Baraitha Melecheth HaMishkan.]   מקשה תעשה המנורה: שלא יעשנה חוליות, ולא יעשה קניה ונרותיה איברים איברים, ואחר כך ידביקם כדרך הצורפין, שקורין שולדי"ר בלעז [להלחים] אלא כולה באה מחתיכה אחת, ומקיש בקורנס וחותך בכלי האומנות ומפריד הקנים אילך ואילך:
of hammered work: Heb. מִקְשָׁה. Its Aramaic translation is נְגִיד, an expression of drawing out, [meaning] that he draws the parts out of the block of gold on either side by beating [it] with a hammer. The word מִקְשָׁה means the blow of a hammer, batediz in Old French, hammered, like “knocked (נָקְשָׁן) one against the other” (Dan. 5:6).   מקשה: תרגומו נגיד, לשון המשכה שממשיך את האיברים מן העשת לכאן ולכאן בהקשת הקורנס, ולשון מקשה מכת קורנס, בטידי"ץ בלעז [עשוי בהכאה] כמו (דניאל ה ו) דא לדא נקשן):
the menorah shall be made: By itself. Since Moses found difficulty with it [i.e., figuring out how to form the menorah], the Holy One, blessed is He, said to him, “Cast the talent [equivalent to sixty-four pounds of gold] into the fire, and it will be made by itself.” Therefore, it is not written: ךְתֵּעָשֶׂה but ךְתֵּיעָשֶׂה. -[from Tan. Beha’alothecha 3]   תיעשה המנורה: מאליה, לפי שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקב"ה השלך את הככר לאור והיא נעשית מאליה, לכך לא נכתב תעשה:
its base: This refers to the foot on the bottom [of the menorah], which was made like a box with three legs coming out of it [protruding] downwards.   ירכה: הוא הרגל של מטה העשוי כמין תיבה, ושלשה רגלים יוצאין הימנה ולמטה:
and its stem: [This refers to] its central stem rising from the middle of the base, erected upward. At the top of it was the middle lamp, made like a spoon, into which the oil was poured and the wick inserted.   וקנה: הקנה האמצעי שלה העולה באמצע הירך זקוף כלפי מעלה, ועליו נר האמצעי עשוי כמין בזך לצוק השמן לתוכו ולתת הפתילה:
its goblets: They are a sort of cups made of glass, long and narrow, which are called maderins [in Old French], long, slender glass goblets. These, however, were made of gold, and they protruded from every branch according to the number prescribed by the text. They were [placed] on it [the menorah] only for beauty.   גביעיה: הן כמין כוסות שעושין מזכוכית ארוכים וקצרים, וקורין להם מדרינ"ש בלעז [גביעים], ואלו עשויין מזהב ובולטין ויוצאין מכל קנה וקנה כמנין שנתן בהם הכתוב, ולא היו בה אלא לנוי:
its knobs: [They were] like sort of round apples all around [the branch], protruding [outward] around the middle branch, in the style of the menoroth that are made for princes. They are called pomeles [in French], apple-shaped knobs (Men. 28b). Their number is prescribed in this parsha, [i.e.,] how many knobs protruded from it and how much [space] was [left] unadorned between one knob and another knob.   כפתריה: כמין תפוחים עגולין סביב, בולטין סביבות הקנה האמצעי, כדרך שעושין למנורות שלפני השרים וקורין להם פומיל"ש בלעז [כפתורים], ומנין שלהם כתוב בפרשה, כמה כפתורים בולטין ממנה, וכמה חלק בין כפתור לכפתור:
and its flowers: Engravings made on it like a sort of flowers.   ופרחיה: ציורין עשויין בה כמין פרחים:
shall [all] be [one piece] with it: Everything shall be of hammered work, out of the solid block [of gold], and not made separately and then attached [to the main stem].   ממנה יהיו: הכל מקשה יוצא מתוך חתיכת העשת, ולא יעשם לבדם וידביקם:
32And six branches coming out of its sides: three menorah branches from its one side and three menorah branches from its second side.   לבוְשִׁשָּׁ֣ה קָנִ֔ים יֹֽצְאִ֖ים מִצִּדֶּ֑יהָ שְׁלשָׁ֣ה | קְנֵ֣י מְנֹרָ֗ה מִצִּדָּהּ֙ הָֽאֶחָ֔ד וּשְׁלשָׁה֙ קְנֵ֣י מְנֹרָ֔ה מִצִּדָּ֖הּ הַשֵּׁנִֽי:
coming out of its sides: from here and there [in each direction] diagonally, drawn upwards until [they reached] the height of the menorah, which is the middle stem. They came out of the middle stem, one higher than the others: the bottom one was longest, the one above it was shorter than it, and the highest one shorter than that, because the height of their ends [at their tops] was equal to the height of the seventh, middle stem, out of which the six branches extended.   יצאים מצדיה: לכאן ולכאן באלכסון, נמשכים ועולין עד כנגד גובהה של מנורה, שהוא קנה האמצעי, ויוצאין מתוך קנה האמצעי זה למעלה מזה, התחתון ארוך, ושל מעלה קצר הימנו והעליון קצר הימנו, לפי שהיה גובה ראשיהן שוה לגובהו של קנה האמצעי השביעי, שממנו יוצאים ששת הקנים:
33Three decorated goblets on one branch, a knob and a flower, and three decorated goblets on one branch, a knob and a flower; so for the six branches that come out of the menorah.   לגשְׁלשָׁ֣ה גְ֠בִעִ֠ים מְשֻׁקָּדִ֞ים בַּקָּנֶ֣ה הָֽאֶחָד֘ כַּפְתֹּ֣ר וָפֶ֒רַח֒ וּשְׁלשָׁ֣ה גְבִעִ֗ים מְשֻׁקָּדִ֛ים בַּקָּנֶ֥ה הָֽאֶחָ֖ד כַּפְתֹּ֣ר וָפָ֑רַח כֵּ֚ן לְשֵׁ֣שֶׁת הַקָּנִ֔ים הַיֹּֽצְאִ֖ים מִן־הַמְּנֹרָֽה:
decorated: Heb. מְשֻׁקָּדִים, as the Targum [Onkelos] renders מְצַיְירִין. They were decorated in the manner that silver and gold vessels are made, which is called nieler [in Old French, nieller in modern French, niello in English].   משקדים: כתרגומו, מצויירים היו כדרך שעושין לכלי כסף וזהב שקורין ניילי"ר [לגפר]:
and three decorated goblets: protruding from each branch.   ושלשה גבעים: בולטין מכל קנה וקנה:
a knob and a flower: were on each branch.   כפתר ופרח: היה לכל קנה וקנה:
34And on [the stem of] the menorah [shall be] four decorated goblets, its knobs and its flowers.   לדוּבַמְּנֹרָ֖ה אַרְבָּעָ֣ה גְבִעִ֑ים מְשֻׁ֨קָּדִ֔ים כַּפְתֹּרֶ֖יהָ וּפְרָחֶֽיהָ:
And on [the stem of] the menorah [shall be] four… goblets: On the main stem of the menorah were four goblets: one protruding on it below the branches and three above the exit of the three branches that extended outwards from its sides.   ובמנרה ארבעה גבעים: בגופה של מנורה היו ארבעה גביעים אחד בולט בה למטה מן הקנים, והשלשה למעלה מן יציאת הקנים היוצאים מצדיה:
decorated…its knobs and its flowers: This is one of the five verses whose meaning cannot be determined. It is unknown whether [to read] “decorated goblets” or “decorated its knobs and its flowers."-[from Yoma 52b]   משקדים כפתריה ופרחיה: זה אחד מחמשה מקראות שאין להם הכרע, שאין ידוע אם גביעים משוקדים או משוקדים כפתוריה ופרחיה:
35And a knob under the two branches from it, and a knob under the two branches from it, and a knob under the two branches from it; so for the six branches that come out of the menorah.   להוְכַפְתֹּ֡ר תַּ֩חַת֩ שְׁ֨נֵי הַקָּנִ֜ים מִמֶּ֗נָּה וְכַפְתֹּר֙ תַּ֣חַת שְׁנֵ֤י הַקָּנִים֙ מִמֶּ֔נָּה וְכַפְתֹּ֕ר תַּֽחַת־שְׁנֵ֥י הַקָּנִ֖ים מִמֶּ֑נָּה לְשֵׁ֨שֶׁת֙ הַקָּנִ֔ים הַיֹּֽצְאִ֖ים מִן־הַמְּנֹרָֽה:
And a knob under the two branches: From the knob, the branches extended from its two sides in either direction. This is what we learned in the [Baraitha] Melecheth HaMishkan [ch. 10, Men. 28b, 29a]: The height of the menorah was eighteen handbreadths. [This total is arrived at as follows:] The feet [of the menorah] and the [lowest] flower were three handbreadths. That is the flower mentioned in connection with the base, as it is said: “to its base, to its flower” (Num. 8:4). Then two handbreadths [above this were] unadorned, and a handbreadth [above that] in which [there] was a goblet-[namely one] of the four goblets [mentioned in verse 34]-and a knob and a flower of the two knobs and the two flowers mentioned in connection with the menorah itself, as it is said [on verse 34]: “decorated…its knobs and its flowers.” We learn that on the main stem there were two knobs and two flowers, in addition to the three knobs from which the branches extended, as it is said [here]: “And a knob under the two branches.” And [above the lowest branches were] two handbreadths unadorned, and a handbreadth with a knob and two branches coming out of it on either side, extending upward, opposite the height of the menorah, and one handbreadth unadorned, and a handbreadth with a knob and two branches coming out of it, and one handbreadth unadorned, and a handbreadth with a knob and two branches coming out of it, extending upward, opposite the height of the menorah, and two handbreadths unadorned. [Hence,] three handbreadths remain, in which there were three goblets, a knob, and a flower. The goblets were found to number twenty-two: eighteen for the six branches [of the menorah]-three for each one-and four on the menorah itself, totaling twenty-two. And [there were] eleven knobs-six on the six branches [one on each branch], three on the menorah itself, from which the branches extended, and two more on the menorah, as it is said [in verse 34]: “decorated…its knobs,” [which means two knobs] since the minimum of [the plural] “knobs” is two. One [knob was] below, next to the base, and one in the top three handbreadths [together] with the three goblets. And it [the menorah] had nine flowers: six on the six branches [one on each branch] as it is said [in verse 33]: “on one branch, [there was] a knob and a flower,” and three [flowers] on the menorah [itself], as it is said [here], "decorated…its knobs and its flowers"-the minimum of [the plural] “flowers” is two, and one [additional flower is] mentioned in the parsha Beha’alothecha: “to its base to its flower” (Num. 8:4). If you carefully study this Mishnah that is written above, you will find them [the decorations of the menorah] according to their number, each one in its place. — [from Men. 28b]   וכפתר תחת שני הקנים: מתוך הכפתור היו הקנים נמשכים משני צדיה אילך ואילך. כך שנינו במלאכת המשכן (פרק י) גובהה של מנורה שמונה עשר טפחים, הרגלים והפרח שלשה טפחים, הוא הפרח האמור בירך, שנאמר (במדבר ח ד) עד ירכה עד פרחה, וטפחיים חלק, וטפח שבו גביע מהארבעה גביעים, וכפתור ופרח משני כפתורים ושני פרחים האמורים במנורה עצמה, שנאמר משוקדים כפתוריה ופרחיה, למדנו שהיו בקנה שני כפתורים ושני פרחים לבד מן השלשה כפתורים, שהקנים נמשכין מתוכן, שנאמר וכפתור תחת שני הקנים, וגו' וטפחים חלק, וטפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו אילך ואילך נמשכים ועולים כנגד גובהה של מנורה, וטפחיים חלק, וטפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו, וטפחיים חלק וטפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו ונמשכים ועולין כנגד גובהה של מנורה וטפחיים חלק, נשתיירו שם שלשה טפחים, שבהם שלשה גביעים וכפתור ופרח. נמצאו גביעים עשרים ושנים שמונה עשר לששה קנים, שלשה לכל אחד ואחד, וארבעה בגופה של מנורה, הרי עשרים ושנים, ואחד עשר כפתורים ששה בששת הקנים, ושלשה בגופה של מנורה, שהקנים יוצאים מהם, ושניים עוד במנורה, שנאמר משוקדים כפתוריה, מיעוט כפתורים שנים האחד למטה אצל הירך, והאחד בשלשת טפחים העליונים עם שלשת הגביעים, ותשעה פרחים היו לה ששה לששת הקנים, שנאמר (פסוק לג) בקנה האחד כפתור ופרח, ושלשה למנורה, שנאמר משוקדים כפתוריה ופרחיה, ומיעוט פרחים שנים, ואחד האמור בפרשת בהעלותך (במדבר ח ד) עד ירכה עד פרחה. ואם תדקדק במשנה זו הכתובה למעלה, תמצאם כמנינם איש איש במקומו:
36Their knobs and their branches shall [all] be [one piece] with it; all of it [shall be] one hammered mass of pure gold.   לוכַּפְתֹּֽרֵיהֶ֥ם וּקְנֹתָ֖ם מִמֶּ֣נָּה יִֽהְי֑וּ כֻּלָּ֛הּ מִקְשָׁ֥ה אַחַ֖ת זָהָ֥ב טָהֽוֹר:
37And you shall make its lamps seven, and he shall kindle its lamps [so that they] shed light toward its face.   לזוְעָשִׂ֥יתָ אֶת־נֵֽרֹתֶ֖יהָ שִׁבְעָ֑ה וְהֶֽעֱלָה֙ אֶת־נֵ֣רֹתֶ֔יהָ וְהֵאִ֖יר עַל־עֵ֥בֶר פָּנֶֽיהָ:
its lamps: [They were] sort of cups into which the oil and the wicks were put.   את נרתיה: כמין בזיכין שנותנין בתוכם השמן והפתילות:
[so that they] shed light toward its face: [Namely,] make the openings of the six lamps [which were] at the top of the branches that extend from of its [the menorah’s] sides, turned toward the middle one, so that when the lamps were lit they would shed light עֵבֶר פָּנֶיהָ, towards [or in the direction of] its face. Their light should be turned towards the face of the middle branch, which is the body of the menorah.   והאיר על עבר פניה: עשה ששת הנרות שבראשי הקנים, היוצאים מצדיה, מסובים כלפי האמצעי, כדי שיהיו הנרות כשתדליקם מאירים אל עבר פניה, מוסב אורם אל צד פני הקנה האמצעי, שהוא גוף המנורה:
38And its tongs and its scoops [shall be] of pure gold.   לחוּמַלְקָחֶ֥יהָ וּמַחְתֹּתֶ֖יהָ זָהָ֥ב טָהֽוֹר:
And its tongs: Heb. וּמַלְקָחֶיהָ. They are the tongs made to take the wicks from the oil, to set them in place and to draw them into the mouths of the lamps. Since they [are used for] taking (לוֹקְחִים) [the wicks] with them, they are called מֶלְקָחַיִם, a pair of “takers.” [The Aramaic word] וְצִבְיָתָהָא, which Onkelos renders [for וּמַלְקָחֶיהָ], is a term related to צְבַת, tenailles in French, tongs.   ומלקחיה: הם הצבתים העשויין ליקח בהם הפתילה מתוך השמן לישבן ולמושכן בפי הנרות, ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים. וצביתהא שתרגם אונקלוס, לשון צבת, טינליי"א בלעז [צבת]:
and its scoops: Heb. וּמַחְךְתֹּתֶיהָ. They are a kind of small cup with which he [the kohen] would scoop the ashes that are in the lamp every morning when he [the kohen] cleaned the lamps from the ashes of the wicks that burned during the night and were [now] extinguished. The word מַחְךְתָּה is [the equivalent of] poseydure [or poysedure] in Old French, a little shovel [or] ash pan, like “to scoop (לַחְךְתּוֹת) fire from a hearth” (Isa. 30:14).   ומחתתיה: הם כמין בזיכין קטנים, שחותה בהן את האפר שבנר בבקר בבקר, כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות, שדלקו הלילה וכבו, ולשון מחתה פוישידויר"א בלעז [יעה], כמו (ישעיה ל יד) לחתות אש מיקוד:
39He shall make it of a talent of pure gold, with all these implements.   לטכִּכַּ֛ר זָהָ֥ב טָה֖וֹר יַֽעֲשֶׂ֣ה אֹתָ֑הּ אֵ֥ת כָּל־הַכֵּלִ֖ים הָאֵֽלֶּה:
a talent pure gold: Heb. כִּכַּר.[This means] that its weight along with all its implements shall be nothing but a talent, no less and no more. The talent used for mundane matters was sixty maneh, and the one used for holy matters was double, thus one hundred twenty maneh (Bech. 5a). The maneh is the litra with which silver is weighed according to the weight used in Cologne, which is the equivalent of one hundred gold pieces [or] twenty-five selas, for the sela is equivalent to four gold pieces. [This is the equivalent of sixty-four pounds.]   ככר זהב טהור: שלא יהיה משקלה עם כל כליה אלא ככר, לא פחות ולא יותר, והככר של חול ששים מנה ושל קדש היה כפול, מאה עשרים מנה, והמנה הוא ליטרא ששוקלין בה כסף למשקל קולוני"א והם מאה זהובים, עשרים וחמשה סלעים והסלע ארבעה זהובים:
40Now see and make according to their pattern, which you are shown on the mountain.   מוּרְאֵ֖ה וַֽעֲשֵׂ֑ה בְּתַ֨בְנִיתָ֔ם אֲשֶׁר־אַתָּ֥ה מָרְאֶ֖ה בָּהָֽר:
Now see and make: See here on the mountain the pattern that I am showing you. [This] informs us that Moses had difficulties with the construction of the menorah, until the Holy One, blessed is He, showed him a [model] menorah of fire. -[from Men. 29a]   וראה ועשה: ראה כאן בהר תבנית שאני מראה אותך, מגיד שנתקשה משה במעשה המנורה, עד שהראה לו הקב"ה מנורה של אש:
which you are shown: Heb. אִשֶׁר-אַךְתָּה מָרְאֶה, as the Targum [Onkelos] renders: דִי אַךְתְּ מִתְחַזֵי, which you are shown. If it were punctuated מַרְאֶה with a “pattach,” it would mean that you show others. Now that it is punctuated with a short “kamatz,” it means that you are shown, that others show you, (for the punctuation distinguishes between the active and the passive).   אשר אתה מראה: כתרגומו דאת מתחזי בטורא, אלו היה נקוד מראה בפת"ח, היה פתרונו אתה מראה לאחרים, עכשיו שנקוד חטף קמ"ץ, פתרונו דאת מתחזי, שאחרים מראים לך, שהנקוד מפריד בין עושה לנעשה: