בס"ד. ערב ראש השנה, ה'תשכ"ח.

בלתי מוגה

[לאחרי התרת נדרים, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לעדה שלימה דהמתירין:]

יישר כח. שנה טובה. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

*

[לאחרי קבלת הפ"נ כללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

יתן1 השי"ת לכל אחד ואחת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים, שכאו"א יכתב בספרן2 של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים.

וכיון שעוברים מיד מראש השנה ליום השבת, יום שכולו מנוחה ועונג, וזהו סיום שנת הקהל – יקויים היעוד "קהל גדול ישובו הנה"3, בביאת משיח צדקנו, בטוב בחסד וברחמים למטה מעשרה טפחים, בקרוב ממש, ו"שמחת עולם על ראשם"4.

______ l ______