ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תשכ"ה

לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' ולהפצת המעיינות חוצה בהצלחה רבה תכתבו ותחתמו.

מנחם שניאורסאהן

______ l ______