בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים ה'תשכ"א בפתח חדרו הק'.

[בשעה1 1:30 – לקבוצה מאנ"ש:]

יתן השי"ת התעוררות תשובה פנימית ואמיתית, שהו"ע תשובה עילאה.

ויקויים "בקשו פני את פניך הוי' אבקש"2, ויומשך מהפנימיות דלמעלה עד להפנימיות דלמטה, עד שיחדור בכל חלקי הנפש של כאו"א מישראל ועניניו, וגם בחלקו בעולם.

וכל זה יוסיף וימשיך בהחתימה וגמר חתימה טובה לכל אחד ואחד בהמצטרך לו, הן בעבודה ברוחניות והן בגשמיות.

יתן השי"ת חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בתוככי כלל ישראל, "מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה"3, עד לענינים גשמיים, ועד למטה מעשרה טפחים.

*

[אחר תפלת מנחה – בפתח חדרו הק':]

בלתי מוגה

יתן השי"ת התעוררות תשובה פנימית ואמיתית,

ויקויים "בקשו פני את פניך הוי' אבקש"2, ועי"ז תתעורר הפנימיות שלמעלה, שכולו טוב, ויומשך ממנה למטה בכל חלקי העולם דאיש הישראלי, ועי"ז – בחלקו בעולם ובכל העולם כולו.

ויומשך "מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה"3, מטוב האמיתי, בטוב הנראה והנגלה, בבני חיי ומזוני רויחי,

ועד שיתגלה פנימיות העולם – שזהו ענין המשיח, שיבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, בחסד וברחמים, בעגלא דידן, למטה מעשרה טפחים.

חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בתוככי כלל ישראל, בגשמיות וברוחניות.

חתימה וגמר חתימה טובה.