בס"ד. ערב ראש השנה, ה'תשט"ז*.

[לאחרי קבלת הפ"נ כללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

שנה זו פותחת ביום השבת, שבו הכל הוא מן המוכן1, דהיינו שאין מתחשבים עם העבודה שלמטה, והעבודה שלמטה היא רק כדי להוסיף תוספת מרובה בההמשכה, הן בכמות והן באיכות.

יתן השי"ת שנה טובה ומתוקה לכל אחד ואחת, כאו"א לפי ענינו, הן בגשמיות והן ברוחניות.