בס"ד. ר"ד ערב י"ט כסלו, ה'תשי"ב.

בלתי מוגה

[לאחר תפלת מנחה (ללא אמירת תחנון) אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

ההכנה לי"ט כסלו שמתבטאת בכך שאין אומרים תחנון בערב י"ט כסלו – היא בהקו ד"סור מרע".

וכדי שתהי' ההכנה לי"ט כסלו גם בהקו ד"עשה טוב" – כדאי שיאמרו עתה לחיים, ינגנו ניגון ויצאו בריקוד, בתור התחלה של התוועדות חסידותית.

ויה"ר שתהי' זו התחלה טובה על השנה החדשה בנוגע לדרכי החסידות כו'.