בס"ד. שיחת ליל ד' פ' בשלח, יו"ד שבט ה'תשנ"ב.

– אחרי תפלת ערבית –

בלתי מוגה

בעמדנו בסיום יום השלישי שהוכפל בו כי טוב1, ובהתחלת יום הרביעי שבו ניתלו המאורות2, "ניתלו" בתי"ו –

יהי רצון שבקרוב ממש יהיו – "שני3 המאורות הגדולים"4 בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו,

ושענין הצדקה ימהר ויזרז זאת עוד יותר5 – שיהא באופן דתיכף ומיד ממש.

*

[כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לכאו"א מהנאסםפים "קונטרס מאמרים תרפ"ב" שי"ל היום בפעם הראשונה מכת"י, בצירוף ב' שטרות של דולר, לתת אותם (או חילופם) לצדקה].