נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח להמשתתפים שיחיו בהתוועדויות הגדולות

לקראת חג הגאולה י"ט כסלו, ה'תשנ"ב

ב"ה, י"ז לכסלו, ה'תשנ"ב.

לכל המשתתפים בהפאַרבריינגענישן הגדולים די"ט כסלו – שליט"א

לחיים, לחיים ולברכה.

בטו"ב לכסלו והמשכו ח"י וי"ט כסלו לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו.

ויהי רצון מהשי"ת שבכל אחד ואחת יהי' ויקויים פדה בשלום וגו'1 ובמילואו,

ושיצליחו בעשיית הכלים לזה, כביאור חז"ל2 בהכתוב שזהו העוסק בתורה (הנגלה והחסידות) ובגמ"ח ובתפלה,

ובמיוחד שהשנה י"ט כסלו הוא ביום ג'3 שהוכפל בו כי טוב4, טוב לשמים וטוב לבריות.

וכל זה באופן דופרצת5 ימה וקדמה וצפונה ונגבה וגו', ומתחיל בהמבצעים, כל אחד מהם.

והדגשה מיוחדת בכל הנ"ל בשנה שהיא שנת העיבור, שנקראת בתורה בשם "שנה תמימה"6, ובשנת ה'תשנ"ב, יש בזה הרמז: ה.י' תהא שנת נ.פלאות ב.כל מכל כל7.

ומיום זה לימי ההכנה לחנוכה ולחנוכה, שענינם תוכנם ונותנים כח להדליק כאו"א על פתח הבית8 נר מצוה ואור התורה9, ולהוסיף בכל זה מיום ליום10 על פתח ביתו, ושיאיר גם החוץ, ובמשך כל השנה.

ולהצליח בכל האמור.

וה"ז יומין זכאין11 גם למהר קיום תפילת וברכת משה רבינו על כאו"א מבנ"י שליט"א בסיום וחותם מזמור צדי"ק שבס' נעים זמירות ישראל, דוד מלכא משיחא,

ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו – יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם12,

ומעשה ידינו כוננהו,

ויה"ר – ובמעשה בית המקדש השלישי13, במהרה בימינו, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, תיכף ומיד ממש.

בכבוד ובברכה

/מנחם שניאורסאהן/