בס"ד. שיחת יום ועש"ק פ' לך לך, יו"ד מרחשון ה'תשנ"ב.

בלתי מוגה

עומדים אנו ביום מיוחד שבו מודגשת שלימות הבריאה כולה הן מצד ימי החודש והן מצד ימי השבוע:

מצד ימי החודש – יום העשירי בחודש, שמספר עשרה מורה על שלימות הבריאה כולה1.

ובהדגשה יתירה ביום העשירי בחודש השני בשנה (מרחשון), שבא לאחרי ההקדמה דיום העשירי בחודש הראשון בשנה, עשירי בתשרי, "אחת בשנה"2, ומהוה גם הקדמה ליום העשירי בחודש השלישי בשנה (עשירי בכסלו) – שבזה מודגשת השלימות דיום העשירי שלש פעמים, "בתלת זימני הוי חזקה"3, שנעשית "חזקה" בהשלימות דעשירי.

ומצד ימי השבוע – יום הששי בשבוע, שבו נאמר "כי טוב"4 ו"טוב מאד"5, היינו, שנוסף על המעלה דכפל הטוב (שמעלה זו ישנה גם ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב6), ישנו גם הענין ד"טוב מאד", ובהמשך לזה נאמר "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם וגו' לעשות"7, היינו, שע"י עבודת ועשיית בנ"י ממשיכים את הכפל דטוב והטוב מאד בכל הבריאה כולה, שמים וארץ וכל צבאם.

ויה"ר שהשלימות המודגשת ביום זה תהי' הכנה והקדמה קרובה וסמוכה ממש לתכלית השלימות האמיתית דכל הבריאה כולה שתהי' בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

וכל זה – תיכף ומיד ממש, כך שעמידתנו יחד עתה נמשכת במעמד ומצב של הגאולה האמיתית והשלימה, כאשר כל בנ"י, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו"8, נמצאים מיד – כיון שבאים "עם ענני שמיא"9 – בארצנו הקדושה, בירושלים עיר הקודש, בהר הקודש ובבית המקדש, תיכף ומיד ממש.

[כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לכאו"א מהנאספים שיחיו שטר של דולר – לתת לצדקה].