בס"ד. שיחת ראש-חודש סיון, ה'תשח"י.

– לאגודת נשי ובנות חב"ד, לרגל הכינוס השנתי השלישי*, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

א. [כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר: יתן השי"ת, שבשנה הבאה, הנה גם בדוחק לא יספיק המקום לכל המשתתפות].

יתן השי"ת, שתהי' זו התחלה טובה עבור הכינוס.

דובר בשנה שעברה1, שיש ללמוד מפרשת השבוע הוראה בנוגע להמאורעות דאותו שבוע.

בשבוע זה קורין פרשת במדבר, שבה מסופר אודות מנין בני ישראל2.

בענין המנין רואים אנו שכל אחד מהנמנים תופס מקום בשוה, הקטן ביותר כמו הגדול ביותר: הקטן ביותר הוא אחד, וגם הגדול ביותר אינו אלא אחד.

וההוראה מזה עבורנו: כאשר מתעסקים בסיוע לזולת, אין להתחשב אם הוא גדול יותר או קטן יותר; כל אחד חשוב אצל הקב"ה, וצריכים לסייע לו. ואדרבה – הסיוע לקטן צריך להיות יותר מהסיוע לגדול.

הורים לילדים יודעים, שכאשר הילד הוא קטן, וזקוק עדיין לעזרתם – יש להראות לו הרבה יותר אהבה ותשומת-לב מאשר לילד גדול יותר, שיש ביכלתו לסייע לעצמו.

וכן הוא כשמדובר בעבודה בעניני יהדות, שלא זו בלבד שאין להתחשב בכך שהזולת הוא מבוגר בשנים אבל קטן בעניני יהדות, אלא אדרבה – יש להשקיע השתדלות להראות לו אהבה ותשומת-לב יתירה.

ובפרט בנוגע לנשים, שרגש הרחמנות אצלן הוא בתוקף יותר – הרי ודאי צריכות הן להשקיע השתדלות רבה יותר כדי לקרב מתוך אהבה יהודים אלו, שהם עדיין קטנים וחסרי-ישע, עד שיוכלו לסייע לעצמם, ולשנה הבאה לא יזדקקו עוד לעזרתכן.

יצליחכן הקב"ה בעבודתכן, ויהי רצון שלא יהי' צורך להמתין שנים כדי לראות את הפירות, אלא יראו אותם מיד.

ב. ימי חג השבועות – זמן קבלת התורה – ממשמשים ובאים.

כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר פעם, שיחד עם התורה נותן הקב"ה גם את כל הברכות הנצרכות – בריאות, פרנסה, ונחת מהילדים.

יתן השי"ת שנקבל, יחד עם התורה, את כל הברכות שכל אחד זקוק להם לעצמו ולמשפחתו. יתן לכן הקב"ה יום-טוב שמח, ושנת בריאות ושמחה.

בוודאי תמסרו את הדברים לכל אלו שתשתתפנה בהכינוס, ויתן השי"ת שנשמע בשורות טובות מכולכן, הן בענינים הכלליים והן בענינים הפרטיים ובצרכיו של כל אחד.

[וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:] "זייט געזונט".