ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל
לקראת חג-הפסח, ה'תשח"י

חג כשר ושמח.

מנחם שניאורסאהן