ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל
לקראת ימי הפורים, ה'תשח"י

פורים שמח והתוועדות פעילה ומוצלחה.

מנחם שניאורסאהן