בס"ד. שיחת יום ב' דראש השנה, ה'תשח"י.

בלתי מוגה

א. כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה, הורה לאמר "לחיים", ולנגן. אח"כ אמר שיחה קצרה1.

אחרי ברכת המזון, נתן בידו הק' לכאו"א מהנאספים מ"כוס של ברכה". אח"כ צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה תקעו בחודש שופר גו'.

* * *

ב. כיון שבמשך שני המעת-לעת דראש השנה בודאי היתה אצל כל אחד התעוררות תשובה לפי ערכו, ובמילא המשיכו שנה טובה ומתוקה,

ומראש השנה נכנסים מיד ליום השבת, שענינו הוא תשובה עילאה2, וביום השבת אין צורך בענין של הכנה, כמ"ש3 "והי' ביום הששי והכינו את אשר יביאו גו'", כך, שאין צורך בהכנה להמשיך את ההמשכה דראש השנה על כל השנה,

הרי בודאי שהכתיבה וחתימה טובה דר"ה תומשך על כל השנה, לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה.