בס"ד. ערב ראש השנה, ה'תשי"ב.

בלתי מוגה

[לאחר תפלת שחרית וסדר התרת נדרים – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

כיון שנכנסים אנו לשנת השמיטה, יש לעשות גם פרוזבול, כמ"ש אדמו"ר הזקן בשו"ע1 ש"כל ירא שמים יחמיר לעצמו לעשות פרוזבול", ומוסיף2, ש"זמן הפרוזבול הוא לכתחלה בסוף הששית לפני ר"ה של שביעית", כלומר, בערב ר"ה של שנת השמיטה.

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א – בפנותו להב"ד המתירין:) אינני יודע אם מישהו חייב לי איזה חוב, אבל, באם כן – "הריני מוסר לכם כל חובות שיש לי שאגבה אותם כל זמן שארצה"3.

(ואח"כ אמר:) בודאי ינהגו כך כולם.

(וסיים:) שתהי' לכולם כתיבה וחתימה טובה.

*

בעת מסירת הפני"ם אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

יעזור השי"ת שנמלא את השליחות העליונה למטה מעשרה טפחים, מתוך הרחבה, מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ויעזור השי"ת שנזכה לגאולה השלימה בקרוב ממש, והרבי יוליכנו לארץ ישראל עם משיח צדקנו.