בס"ד. ר"ד יום ג', ח"י ניסן*, ב' דחוה"מ פסח, ה'תשי"א.

– לאחר תפלת מנחה –

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה שיערכו התוועדות, ואמר שלכבוד ההתוועדות יתן רשימת שיחה של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ (שלא נתפרסמה עדיין).

א' התחיל לאסוף מעות עבור יין, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שלא יקחו מעות מהבחורים, כי, מהם צריכים לדרוש רוחניות ולא גשמיות, ואם ידרשו מהם גשמיות, ה"ז עלול לגרום חסרון בדרישת הרוחניות1.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן מעות עבור היין, ונתן רשימה משיחת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ2, על מנת ללמדה בהתוועדות.

למחרת בבוקר, אחר התפלה, כהשחזירו רשימת השיחה הנ"ל, אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שבאם יתוועדו גם היום, יתן רשימה נוספת משיחת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ (ואח"כ נתן מעות עבור יין, ורשימת שיחה3).

לקראת תפלת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לביהמ"ד, באמצע ההתוועדות, ואמר – בבת-שחוק – שאפשר לאחר את תפלת המנחה, או את ההתוועדות...