בס"ד. שיחת יו"ד אדר סיום ה"שלושים", ה'שי"ת.

– באסיפת אנ"ש שיחיו –

בלתי מוגה

רופאו של הרבי אמר שאין לו תפיסת מקום בתור רופא בשעה שמדובר אודות הרבי. בתור רופא אינו יכול להבין את חייו הגשמיים של הרבי.

האמת היא שחייו של הרבי הם חיים רוחניים – "חיי הצדיק אינם חיים בשריים כי אם חיים רוחניים"1.

מזה מובן שאצל הרבי אין חילוק בין המעמד ומצב שהי' לפנ"ז למעמד ומצב עתה.

גם עכשיו נמצא הרבי אתנו בגשמיות.

הרבי אמר2: ההתקשרות אלי היא ע"י לימוד מאמרי החסידות שלי, ומקיים בקשתי באמירת השיעור תהלים, וכיו"ב.

דברי הרבי – ע"ד ההתקשרות אליו – הם בתקפם גם עתה.