ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תשכ"ב

לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' ולהפצת המעיינות בהצלחה תכתבו ותחתמו. התוועדות שמחה ופעילה.

מנחם שניאורסאהן