ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תשט"ז

חג הגאולה שמח מאיר ומחי' השנה הבע"ל חסידותית ופעילה.

מנחם שניאורסאהן