בס"ד. ר"ד*, אור ליום ב' פ' נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשט"ז.

– לתלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאָנטרעאַל, בחדרו הק' –

סעו לשלום ("פאָרט געזונטערהייט").

עומדים אנו עתה בהזמן ד"ויעקב הלך לדרכו"1, שענינו – מילוי כוונת ורצון הקב"ה, "נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים"2. וענין זה "לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא"3, שהרי הדבר ניתן לנשמות בגופים דוקא וע"י ענינים גשמיים.

בוודאי תקחו עמכם את נקודות הענינים שדוברו בשבועות האחרונים, ותפרסמו אותם ברבים ככל האפשר.

עליכם לפעול על עצמכם, וגם לפעול על הזולת – על הצעירים יותר, על הבינונים ואפילו על המבוגרים יותר – לקרבם לד' אמות של תורה וד' אמות של חסידות.

וע"י הפעולה על הזולת יתוסף גם בעניניכם הפרטיים כמ"פ ככה.

סעו לשלום, ותהיו חסידים, יראי-שמים ולומדים.

שנת בריאות, ושנת הצלחה בתורה, עבודה וקיום המצוות בהידור.

סעו בשמחה, השליכו ("וואַרפט אַוועק") את ה"מרה שחורה" מהענינים הלא-טובים, ואל תגזימו בהערכת הרע, שישנו גם בבינונים, ואפילו בצדיקים שאינם גמורים יש לו אחיזה4.

אין להגזים בהערכת הרע, כיון שענין זה מבלבל לעבודה עם עצמו ועם הזולת.

יש להגביר את הטוב, ועי"ז יתמעט הרע לאט לאט, עד שתיפטרו ממנו לגמרי.

סעו לשלום, חורף בריא, ותצליחו בתורה, בתפלה ובפעולה עם הזולת.