בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים, ה'תשט"ז*.

[אחרי תפלת מנחה, נכנסו להיכל כ"ק אדמו"ר שליט"א לבקש ברכתו, ואמר:]

מכיון ששנה זו התחילה ביום השבת – הרי, ע"פ דברי אדמו"ר הזקן1 ששבת ענינה תשובה עילאה, יעזור השי"ת ויתן שתהי' תשובה פנימית, תשובה עילאה,

וממילא יהי' ריבוי בלימוד התורה, לימוד הנגלה ולימוד החסידות,

והתשובה תהי' מתוך שמחה, כפי שהוא בתשובה עילאה הבאה לאחרי תשובה תתאה2,

וכל האמור יומשך בשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד, בתוך כלל ישראל.