Chapter 3

1And these were the sons of David who were born to him in Hebron: the firstborn, Amnon, to Ahinoam the Jezreelitess; the second, Daniel, to Abigail the Carmelitess.   אוְאֵ֚לֶּה הָיוּ֙ בְּנֵ֣י דָוִ֔יד אֲשֶׁ֥ר נֽוֹלַד־ל֖וֹ בְּחֶבְר֑וֹן הַבְּכ֣וֹר| אַמְנֹ֗ן לַֽאֲחִינֹ֙עַם֙ הַיִּזְרְעֵאלִ֔ית שֵׁנִי֙ דָּ֣נִיֵּ֔אל לַֽאֲבִיגַ֖יִל הַכַּרְמְלִֽית:
the second, Daniel: But in II Sam. (3:3) it says: “And the second (sic), Chileab, of Abigail.” It is explained in Midrash Vayechulu (Ozar Midrashim , p. 156) that David married Abigail after Nabal died, and they suspected that her son was Nabal’s. Therefore, David called him by two names: Chileab and Daniel. Daniel God judged him (sic); Chileab he resembles his father.   שני דניאל לאביגיל: (ובשמואל ב ג׳:ג׳) כתוב והשני כלאב לאביגיל ובמדרש ויכלו מפרש לפי שדוד נשא אביגיל אחר מיתת נבל והיו חושדין אותו הבן שהוא של נבל לכך קראו דוד שמות שנים כלאב ודניאל דניאל דני אל כלאב שהיה דומה כולו לאב:
2The third, Absalom, the son of Maacah, the daughter of Talmai the king of Geshur: the fourth, Adonijah, the son of Haggith.   בהַשְּׁלִשִׁי֙ לְאַבְשָׁל֣וֹם בֶּן־מַֽעֲכָ֔ה בַּת־תַּלְמַ֖י מֶ֣לֶךְ גְּשׁ֑וּר הָֽרְבִיעִ֖י אֲדֹֽנִיָּ֥ה בֶן־חַגִּֽית:
3The fifth, Shephatiah, to Abital; the sixth, Ithream, to Eglah his wife.   גהַֽחֲמִישִׁ֥י שְׁפַטְיָ֖ה לַֽאֲבִיטָ֑ל הַשִּׁשִּׁ֥י יִתְרְעָ֖ם לְעֶגְלָ֥ה אִשְׁתּֽוֹ:
the sixth, Ithream, to Eglah his wife: [The] Midrash [asks]: Was she his only wife? But she bellowed like a heifer when she bore him, and that she was beloved to him like a heifer [and was affectionately called Eglah, a heifer], like (Judg. 14:18): “If you had not plowed with my heifer,” and because of the endearment of Michal, he calls her “his wife.”   הששי יתרעם לעגלה אשתו: מדרש וכי היא בלבד אשתו אלא שפעת כעגלה וילדתו ושהיתה חביבה עליו כעגלה כמו (שופטים י״ד:י״ח) לולא חרשתם בעגלתי ומפני חביבותה של מיכל קורא אותה אשתו:
4Six were born to him in Hebron, and he reigned there seven years and six months, and thirty-three years he reigned in Jerusalem.   דשִׁשָּׁה֙ נֽוֹלַד־ל֣וֹ בְחֶבְר֔וֹן וַיִּ֨מְלָךְ־שָׁ֔ם שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים וְשִׁשָּׁ֣ה חֳדָשִׁ֑ים וּשְׁלֹשִׁ֚ים וְשָׁלוֹשׁ֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירֽוּשָׁלִָֽם:
5And these were born to him in Jerusalem: Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon-four, to Bath Shua the daughter of Ammiel.   הוְאֵ֥לֶּה נוּלְּדוּ־ל֖וֹ בִּירֽוּשָׁלִָ֑ם שִׁ֠מְעָא וְשׁוֹבָ֞ב וְנָתָ֚ן וּשְׁלֹמֹה֙ אַרְבָּעָ֔ה לְבַת־שׁ֖וּעַ בַּת־עַמִּיאֵֽל:
6And Ibhar, and Elishama, and Eliphelet.   ווְיִבְחָ֥ר וֶאֱלִֽישָׁמָ֖ע וֶֽאֱלִיפָֽלֶט:
7And Nogah, and Nepheg, and Japhia.   זוְנֹ֥גַהּ וְנֶ֖פֶג וְיָפִֽיעַ:
8And Elishama, and Elijada and Eliphelet-nine.   חוֶֽאֱלִֽישָׁמָ֧ע וְאֶלְיָדָ֛ע וֶֽאֱלִיפֶ֖לֶט תִּשְׁעָֽה:
and Eljada and Eliphelet: In II Sam. (5:16) Scripture counts Eliphelet only once and counts only seven [sons], but here, he counts nine. The reason is that his son Eliphelet died, and another son was born to him later who was likewise named Eliphelet. He is the one counted there, and also Elishama. Elishama he counts here twice. We can say similarly that he died and another son was born to him, and also one of these died and seven remained. For this reason, he counts there only seven, and the nine that he counts here are for David’s honor, that he had many sons, for indeed the entire Book was written because of the honor of David and his posterity.   ואלישמע ואליפלט: ואלידע ואליפלט, (בשמואל ב ה׳:ט״ז) אינו מונה אליפלט אלא פעם אחת ואינו מונה כי אם ז' וכאן מונה ט' וזהו טעמא אליפלט בנו מת ונולד לו בן אחר לאחר כן ונקרא שמו כמו כן אליפלט שהיה הוא שמנה לשם וגם אלישמע מונה כאן ב' פעמים כמו כן נוכל לומר שמת ונולד לו אחר וגם א' מאלו מת ונשארו שבעה וזה שאינו מונה לשם כי אם שבעה והט' שמונה משום כבודו של דוד שהיו לו בנים הרבה שהרי כל הספר נכתב מפני כבודו של דוד וזרעו:
9All the sons of David, besides the sons of the concubines and Tamar their sister.   טכֹּ֖ל בְּנֵ֣י דָוִ֑יד מִלְּבַ֥ד בְּֽנֵי־פִֽילַגְשִׁ֖ים וְתָמָ֥ר אֲחוֹתָֽם:
10And the son of Solomon was Rehoboam, Abijah his son, Asa his son, Jehoshaphat his son.   יוּבֶן־שְׁלֹמֹ֖ה רְחַבְעָ֑ם אֲבִיָּ֥ה בְנ֛וֹ אָסָ֥א בְנ֖וֹ יְהֽוֹשָׁפָ֥ט בְּנֽוֹ:
11Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son.   יאיוֹרָ֥ם בְּנ֛וֹ אֲחַזְיָ֥הוּ בְנ֖וֹ יוֹאָ֥שׁ בְּנֽוֹ:
Ahaziah his son, Joash: From Solomon to Joash were eight generations, and since David foresaw that his seed would perish in the days of Joash through Athaliah, as is written in this Book (II Chron. 22:10): “… she arose and destroyed (וַתְּדַבֵּר),” (from the expression of דֶּבֶר pestilence, through poison), he stood in prayer and uttered a psalm (Ps. 12): “For the conductor on the sheminith,” [alluding to an] eight stringed [instrument] (other editions: in number) “for the eighth generation.” (v. 2): “Save, O Lord, for the pious are gone, etc.” And Joash escaped, and from Joash to Josiah are eight generations, for David foresaw that Josiah and his sons would all go to their doom: this one was slain [i.e., Josiah. Perhaps he means Jehoiakim and Zedekiah’s sons as well] and this one’s eyes were gouged out [Zedekiah]. And he [David] prayed again on the sheminith, for the eighth generation (Ps. 6:1f.): “O Lord, do not rebuke me in Your anger,” and because of his prayer, the sons of Jehoiakim survived, and throughout the entire Book of Psalms, there are only these two mentions of the sheminith. And from Jeconiah (other editions: Jehoiakim) until (verse 24): “Anani seven,” which is [an allusion to] the King Messiah, as it is written: (Dan. 7:13): “… and behold, with the clouds of (עֲנָנֵי) the heavens,” are thirty eight sons, including both sons and generations of the sons. The Holy One, blessed be He, did this because he [David] recited thirty eight praises to Him, as it is written in the Book of Ezra (sic) (I Chron. 29:10 13). From “Blessed is the Lord God of Israel, etc.” until “and to strengthen,” are thirty eight words.   אחזיהו בנו יואש: משלמה עד יואש ח' דורות ולפי שראה דוד שהיה זרעו כלה בימי יואש ע"י עתליהו כדכתיב בספר זה (ב' כ"ב) ותקם ותדבר, על לשון דבר ע"י סם המות עמד בתפלה ואמר זה המזמור למנצח על השמינית שמונה נימין (ס"א במנין) על דור שמיני הושיעה ה' כי גמר חסיד וגו' (שם) ונמלט יואש ומן יואש עד יאשיהו ח' דורות שראה דוד שיאשיהו ובניו כולם הולכין לאבדון זה נהרג וזה נקרו עיניו והתפלל עוד על השמינית על דור שמיני ה' אל באפך תוכיחני (שם ו') ובשביל תפילתו נשתיירו בני יהויקים ובכל ספר תהלים אין יותר על השמינית אלא אלו שנים, ומיכניה (ס"א ומיהויקים) עד ענני שבעה שהוא מלך המשיח דכתיב (בדניאל ז׳:י״ג) וארו עם ענני שמיא ל"ח בנים בין בנים ובין דורות לבנים הקב"ה עשה כן בשביל שאמר להקב"ה ל"ח תשבחות בספר עזרא (ד"ה א' כ"ט) (וקראו ספר עזרא לפי שעזרא כתב ד"ה יוש"ה) מן ברוך ה' אלהי ישראל וגו' עד ולחזק ל"ח תיבות:
12Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son.   יבאֲמַצְיָ֧הוּ בְנ֛וֹ עֲזַרְיָ֥ה בְנ֖וֹ יוֹתָ֥ם בְּנֽוֹ:
13Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son.   יגאָחָ֥ז בְּנ֛וֹ חִזְקִיָּ֥הוּ בְנ֖וֹ מְנַשֶּׁ֥ה בְנֽוֹ:
14Amon his son, Josiah his son.   ידאָמ֥וֹן בְּנ֖וֹ יֹֽאשִׁיָּ֥הוּ בְנֽוֹ:
15And the sons of Josiah: the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.   טווּבְנֵי֙ יֹֽאשִׁיָּ֔הוּ הַבְּכוֹר֙ יֽוֹחָנָ֔ן הַשֵּׁנִ֖י יְהֽוֹיָקִ֑ים הַשְּׁלִשִׁי֙ צִדְקִיָּ֔הוּ הָֽרְבִיעִ֖י שַׁלּֽוּם:
16And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.   טזוּבְנֵ֖י יְהֽוֹיָקִ֑ים יְכָנְיָ֥ה בְנ֖וֹ צִדְקִיָּ֥ה בְנֽוֹ:
17And the sons of Jeconiah: Assir, Shealtiel his son.   יזוּבְנֵי֙ יְכָנְיָ֣ה אַסִּ֔ר שְׁאַלְתִּיאֵ֖ל בְּנֽוֹ:
18And Malciram, and Pedaiah, and Shenazzar, Jekamiah, Hoshama and Nedabiah.   יחוּמַלְכִּירָ֥ם וּפְדָיָ֖ה וְשֶׁנְאַצַּ֑ר יְקַמְיָ֥ה הֽוֹשָׁמָ֖ע וּנְדַבְיָֽה:
19And the sons of Pedaiah: Zerubbabel and Shimi, and the son[s] of Zerubbabel: Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister.   יטוּבְנֵ֣י פְדָיָ֔ה זְרֻבָּבֶ֖ל וְשִׁמְעִ֑י וּבֶן־זְרֻבָּבֶל֙ מְשֻׁלָּ֣ם וַֽחֲנַנְיָ֔ה וּשְׁלֹמִ֖ית אֲחוֹתָֽם:
20And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab- Hesed-five.   כוַֽחֲשֻׁבָ֡ה וָ֠אֹהֶל וּבֶֽרֶכְיָ֧ה וַֽחֲסַדְיָ֛ה י֥וּשַׁב חֶ֖סֶד חָמֵֽשׁ:
and Hasadiah, Jushab Hesed five: They were five in addition to Shelomith their sister.   וחסדיה יושב חסד חמש: חמש היו לבד משלומית אחותם:
21And the son[s] of Hananiah: Pelatiah and Isaiah; his son was Rephaiah; his son was Arnan; his son was Obadiah; his son was Shechaniah.   כאוּבֶן־חֲנַנְיָ֖ה פְּלַטְיָ֣ה וִֽישַׁעְיָ֑ה בְּנֵ֚י רְפָיָה֙ בְּנֵ֣י אַרְנָ֔ן בְּנֵ֥י עֹֽבַדְיָ֖ה בְּנֵ֥י שְׁכַנְיָֽה:
22And the sons of Shechaniah: Shemaiah, and the sons of Shemaiah: Hattush, and Jigal, and Bariah, and Neariah, and Shafat-six.   כבוּבְנֵ֥י שְׁכַנְיָ֖ה שְׁמַעְיָ֑ה וּבְנֵ֣י שְׁמַעְיָ֗ה חַטּ֡וּשׁ וְ֠יִגְאָל וּבָרִ֧יחַ וּנְעַרְיָ֛ה וְשָׁפָ֖ט שִׁשָּֽׁה:
and the sons of Shemaiah: Hattush, and Jigal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat six: They are, in reality, only five, but there is a reason, as is written below (25:3) concerning the watches of the Levites: “Of Jeduthun, the sons of Jeduthun: Gedaliah, and Zeri, and Isaiah, Hashabiah, and Mattithiah six,” but they are only five.   ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה: אינם אלא ה' ויש בו טעם כמו שכתוב למטה (כ"ה) במשמרו' הלוים לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיה חשביהו ומתתיהו ששה ואינם כי אם ה':
23And the son[s] of Neariah; Eljoenai, and Hezekiah, and Azrikam-three.   כגוּבֶן־נְעַרְיָ֗ה אֶלְיֽוֹעֵינַ֧י וְחִזְקִיָּ֛ה וְעַזְרִיקָ֖ם שְׁלֹשָֽׁה:
24And the sons of Eljoenai; Hodaviah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Delaiah, and Anani-seven.   כדוּבְנֵ֣י אֶלְיֽוֹעֵינַ֗י הֽוֹדַוְיָ֡הוּ (כתיב הֽוֹדַיְ֡וָהוּ) וְאֶלְיָשִׁ֡יב וּפְלָיָ֡ה וְ֠עַקּוּב וְיֽוֹחָנָ֧ן וּדְלָיָ֛ה וַֽעֲנָ֖נִי שִׁבְעָֽה: