Chapter 139

1For the conductor. Of David, a song. O Lord, You have searched me out and You know.   אלַמְנַצֵּחַ לְדָוִ֣ד מִזְמ֑וֹר יְ֜הֹוָ֗ה חֲקַרְתַּ֥נִי וַתֵּדָֽע:
2You know my sitting and my rising; You understand how to attach me from afar.   באַתָּ֣ה יָ֖דַעְתָּ שִׁבְתִּ֣י וְקוּמִ֑י בַּ֥נְתָּה לְ֜רֵעִֽ֗י מֵֽרָחֽוֹק:
You understand how to attach me from afar: You understand from afar [how] to attract me to Your friendship and to Your love.   בנתה לרעי מרחוק: בנתה מרחוק למושכני אל רעותך וחבתך:
to attach me: Heb. לרעי, to attach me to You.   לרעי: לקרבני אליך:
3My going about and my lying down You encompassed, and You are accustomed to all my ways.   גאָרְחִ֣י וְרִבְעִ֣י זֵרִ֑יתָ וְכָל־דְּרָכַ֥י הִסְכַּֽנְתָּה:
My going about and my lying down You encompassed: My way, my lying down, and my dwelling You have encompassed with a wall, for I can do nothing without Your knowledge.   ארחי ורבעי זרית: דרכי ורבצי ושכני סבבת מחיצה שאין לי לעשות דבר בלא ידיעתך:
You encompassed: heb. זרית, an expression of (Exod. 25:24): “a gold crown (זר).” Menachem associated it in this manner (p. 82). Our Sages, however, interpreted it (Nid. 31a, Mid. Ps. 139:3) as referring to the droplet of [semen, transmitted in] sexual intercourse, from whose choicest part the fetus is formed, and the meaning of זֵרִיתָ (זורה) is an expression of winnowing the grain to purify it of the refuse it contains.   זרית: לשון זר זהב סביב (שמות כה) וכן חברו מנחם, ורבותינו דרשו על טיפת תשמיש שהולד נוצר מן הברור שבה ופירושו זרית לשון זורה התבואה לברור את הפסולת שבה:
You are accustomed: Heb. הִסכנתה, you are accustomed.   הסכנתה: למדת:
4For there is no word on my tongue; behold, O Lord, You know it all.   דכִּ֚י אֵ֣ין מִלָּ֣ה בִלְשׁוֹנִ֑י הֵ֥ן יְ֜הֹוָ֗ה יָדַ֥עְתָּ כֻלָּֽהּ:
5From the rear and the front You encompassed me, and You placed Your pressure upon me.   האָח֣וֹר וָקֶ֣דֶם צַרְתָּ֑נִי וַתָּ֖שֶׁת עָלַ֣י כַּפֶּֽכָה:
From the rear and the front: My face and my back.   אחור וקדם צרתני: פני ואחורי:
Your pressure: your coercion and your ruling, destroit in Old French.   כפכה: אכפך ורדוייך דישטרוי"ט בלעז:
6Knowledge is hidden from me; it is hard, I cannot attain it.   ופְּלִ֣יאָה (כתיב פְּלִ֣אָיה) דַ֣עַת מִמֶּ֑נִּי נִ֜שְׂגְּבָ֗ה לֹֽא־אוּכַ֥ל לָֽהּ:
Knowledge is hidden from me, etc.: A place to escape from You is covered up and hidden from me. (I found this.)   פליאה דעת וגו': מכוסה ונעלם ממני מקום לברוח מפניך (מצאתי):
7Where shall I go from Your spirit, and where shall I flee from Your presence?   זאָנָ֣ה אֵלֵךְ מֵֽרוּחֶ֑ךָ וְ֜אָ֗נָה מִפָּנֶ֥יךָ אֶבְרָֽח:
8If I ascend to the heavens, there You are, and if I make my bed in the grave, behold, You are there.   חאִם־אֶסַּ֣ק שָׁ֖מַיִם שָׁ֣ם אָ֑תָּה וְאַצִּ֖יעָה שְּׁא֣וֹל הִנֶּֽךָּ:
and if I make my bed: Heb. ואציעה, an expression of a spread (מצע) and a bed.   ואציעה: מצע ומשכב:
9[If] I take up the wings of dawn, [if] I dwell at the end of the west,   טאֶשָּׂ֥א כַנְפֵי־שָׁ֑חַר אֶ֜שְׁכְּנָ֗ה בְּאַֽחֲרִ֥ית יָֽם:
[If] I take up the wings of dawn: If I take up for myself the wings of dawn, which shine at once from one end of the world to the other, so will I fly swiftly until I dwell at the end of the sea.   אשא כנפי שחר: אם אשא לי כנפים כשחר הזה המבהיק לפי שעה מסוף העולם לסופו כן אמהר לעוף עד אשר אשכון באחרית ים:
10There too, Your hand will lead me, and Your right hand will grasp me.   יגַּם־שָׁ֖ם יָֽדְךָ֣ תַנְחֵ֑נִי וְֽתֹ֖אחֲזֵ֣נִי יְמִינֶֽךָ:
11I said, "Darkness will darken me, and the night will be as light about me."   יאוָאֹֽמַ֗ר אַךְ־חֹ֥שֶׁךְ יְשׁוּפֵ֑נִי וְ֜לַ֗יְלָה א֣וֹר בַּֽעֲדֵֽנִי:
I said, “Darkness will darken me”: If I said, “I will be hidden in the darkness, and the darkness will envelop me so that You will not see me.” יְשׁוּפֵנִי is an expression of נֶשֶׁף, evening.   ואמר אך חשך ישופני: אם אמרתי אהיה נסתר במחשך והחשך יחשיך עלי ולא תראני, ישופני לשון נשף:
“and the night will be dark about me”: Heb. אור, lit. light. And the night will darken before me. This אוֹר is an expression of darkness, like (Job 37: 11): “he spreads his clouds of darkness (אור);” similarly (below 148:3), “all stars of the night (אור);” similarly (Exod. 14:20), “and it darkened (ויאר) the night.”   ולילה אור בעדני: והלילה יהי מאפיל לנגדי, אור זה לשון אופל הוא כמו (איוב לז, יא) יפיץ ענן אורו וכן כל ככבי אור (לקמן קמ"ח) וכן ויאר את הלילה (שמות י"ד):
12Even darkness will not obscure [anything] from You, and the night will light up like day; as darkness so is the light.   יבגַּם־חֹשֶׁךְ֘ לֹֽא־יַחְשִׁ֪יךְ מִ֫מֶּ֥ךָּ וְלַיְלָה כַּיּ֣וֹם יָאִ֑יר כַּֽ֜חֲשֵׁיכָ֗ה כָּֽאוֹרָֽה:
Even: there I have no asylum, for no darkness will obscure [anything] from You.   כחשיכה כאורה: שניהם שוין לך:
as darkness, so is the light: Both are the same to You.   גם: שם אין לי מנוס כי כל חשך לא יחשיך ממך:
13For You created my reins, You covered me in my mother's womb.   יגכִּֽי־אַ֖תָּה קָנִ֣יתָ כִלְיֹתָ֑י תְּ֜סֻכֵּ֗נִי בְּבֶ֣טֶן אִמִּֽי:
For You created my reins: which think all my thoughts.   כליותי: החושבים כל מחשבותי:
You covered me: Heb. תסכני, [equivalent to] תסוֹככני.   תסוכני: תסוככני:
14I shall thank You for in an awesome, wondrous way I was fashioned; Your works are wondrous, and my soul knows it very well.   ידאֽוֹדְךָ֗ עַ֚ל כִּ֥י נֽוֹרָא֗וֹת נִ֫פְלֵ֥יתִי נִפְלָאִ֥ים מַֽעֲשֶׂ֑יךָ וְ֜נַפְשִׁ֗י יֹדַ֥עַת מְאֹֽד:
15My essence was not hidden from You, when I was made in secret, I was formed in the lowest parts of the earth.   טולֹֽא־נִכְחַ֥ד עָצְמִ֗י מִ֫מֶּ֥ךָּ אֲשֶׁר־עֻשֵּׂ֥יתִי בַסֵּ֑תֶר רֻ֜קַּ֗מְתִּי בְּתַחְתִּיּ֥וֹת אָֽרֶץ:
I was made in secret: In sexual intercourse.   עשיתי בסתר: בתשמיש:
in the lowest parts of the earth: In the lowest compartment in my mother’s womb.   בתחתיות ארץ: במדור התחתון שבמעי אמי:
16Your eyes saw my unformed body, and on Your book they were all written; days have been formed and one of them is His.   טזגָּלְמִ֚י | רָ֘א֚וּ עֵינֶ֗יךָ וְעַל־סִפְרְךָ֘ כֻּלָּ֪ם יִכָּ֫תֵ֥בוּ יָמִ֥ים יֻצָּ֑רוּ וְל֖וֹ (כתיב וְלֹ֖א) אֶחָ֣ד בָּהֶֽם:
Your eyes saw my unformed body: From the time that You created the world, Your eyes saw all the forms of the coming generations.   גלמי ראו עיניך: מאז בראת את העולם ראו עיניך את כל גולמי הדורות הבאים:
My unformed body: Heb. גלמי. My splendor and the pattern of my form, before I was born and before I came into the world, Your eyes saw.   גולמי: זהרתי ותבנית צורתי בטרם הולדי ובטרם בואי לעולם ראו עיניך:
and on Your book they were all written: And all the creatures of the world, like me, like them, even all of them, before they were created, were together revealed before You.   ועל ספרך כולם יכתבו: וכל יצורי עולם כמוני כמוהם גם כלם בטרם הבראם יחדיו גלוים לפניך:
days have been formed and one of them: All man’s deeds and the end of the days are revealed before You as if they were already formed, although not one of them was in existence, and not one was yet in the world. These are the wonders of God’s works and the way of His might, that future events are revealed to Him before they come. And so, Scripture says (Jer. 1:5): “When I had not yet formed you in the womb, etc.”   ימים יצרו ולא אחד בהם: כל מעשה האדם ותכליתיהם גלוים לפניך כאילו יוצרו כבר אע"פ שלא היה אחד מכולם ולא היה עדיין כאחד בעולם ואלו הם פלאי מפעלות אלהים ומשפט גבורתו שעתידות גלוים לפניו טרם תבאנה וכן הוא אומר בטרם אצרך בבטן וגו' (ירמיהו א׳:ה׳):
and on Your book, they were all written: The book of the generations of man, which You showed to Adam.   ועל ספרך כלם יכתבו: ספר תולדות אדם שהראית לאדם הראשון:
written: lit. all of them will be written, like נכתבוּ.   כלם יכתבו: כמו נכתבו:
days were formed without one of them: Ultimately, many days were destined to be created, but not one of them was yet created. According to the masoretic text, in which לא is written, this is its explanation. And according to the reading, for it is read לו this is its explanation: days have been formed, He showed the days that were destined to be created, and for His share, He chose one of them, viz. the Sabbath day. Another explanation: This is the Day of Atonement, for forgiveness.   ימים יוצרו ולא אחד בהם: לסוף ימים רבים היו עתידין להבראות ולא היה עדיין אחד מהם נברא בהן לפי המסורת שכתוב ולא זהו פירושו, ולפי המקרא שהוא נקרא ולו כך פירושו ימים יוצרו הראהו ימים העתידים להבראות ולחלקו בירר אחד את יום השבת ד"א זה יום הכפורים לסליחה:
17And to me, how dear are Your friends, O Lord! How great is their sum!   יזוְלִ֗י מַה־יָּֽקְר֣וּ רֵעֶ֣יךָ אֵ֑ל מֶ֥ה עָֽ֜צְמ֗וּ רָֽאשֵׁיהֶֽם:
And to me, how dear are Your friends: The congregation of Israel says, “How esteemed in my eyes are the righteous in every generation!”   ולי מה יקרו רעיך: כנסת ישראל אומרת מה נכבדו בעיני הצדיקים שבכל דור ודור:
How great is their sum!: The calculation of their counting, an expression of (Exod. 30:12): “When you take the sum (ראש) of the children of Israel.”   מה עצמו ראשיהם: חשבון ספירותיה' לשון כי תשא את ראש בני ישראל (שמות ל׳:י״ב):
18I shall count them; they are more numerous than sand; I have come to the end, and I am still with You.   יחאֶסְפְּרֵם מֵח֣וֹל יִרְבּ֑וּן הֱ֜קִיצֹ֗תִי וְעוֹדִ֥י עִמָּֽךְ:
I shall count them… than sand: If I came to count the good of their deeds, they would be more numerous than sand.   אספרם מחול: אם באתי לספור את טוב מעשיהם מחול ירבון:
I have come to the end, and I am still with You: Behold I have now come to the end of the generations that You allotted from then until today, and this generation is still with You and in fear of You, and I have not turned away from following You.   הקיצותי ועודי עמך: הנני באתי עתה לקץ הדורות אשר קצבת מאז עד היום ועוד דור זה עמך וביראתך ולא נטיתי מאחריך:
19If only You would slay the wicked, O God, and men of blood, "Turn away from me."   יטאִם־תִּקְטֹ֖ל אֱל֥וֹהַּ | רָשָׁ֑ע וְאַנְשֵׁ֥י דָ֜מִ֗ים ס֣וּרוּ מֶֽנִּי:
If only You would slay the wicked: If only You would slay the wicked.   אם תקטל וגו': הלואי ותקטול את עמלק הרשע:
20Who mention You with wicked thought; Your enemies took it up in vain.   כאֲשֶׁ֣ר יֹֽ֖מְרוּךָ לִמְזִמָּ֑ה נָשׂ֖וּא לַשָּׁ֣וְא עָרֶֽיךָ:
Who mention You with wicked thought: They mention Your name regarding all the thoughts of their evil and call their deities with Your name.   ימרוך למזמה: מזכירים שמך על כל מחשבות רעתם ומכנים אלהותך לע"ג:
took it up: Heb. נשוא, like נשאו, they took up.   נשוא לשוא: כמו נשאו לשוא:
Your enemies… in vain: Your enemies took up Your name in vain.   עריך: אויביך, נשאו לשוא אויביך את שמך:
21Did I not hate Your enemies, O Lord? With those who rise up against You, I quarrel.   כאהֲלוֹא־מְשַׂנְאֶ֖יךָ יְהֹוָ֥ה | אֶשְׂנָ֑א וּ֜בִתְקֽוֹמְמֶ֗יךָ אֶתְקוֹטָֽט:
22I hate them with utmost hatred; they have become my enemies.   כבתַּכְלִ֣ית שִׂנְאָ֣ה שְׂנֵאתִ֑ים לְ֜אֹֽיְבִ֗ים הָ֣יוּ לִֽי:
23Search me out, O God, and know my heart; test me and know my thoughts.   כגחָקְרֵ֣נִי אֵ֖ל וְדַ֣ע לְבָבִ֑י בְּ֜חָנֵ֗נִי וְדַ֣ע שַׂרְעַפָּֽי:
24And see whether there is any vexatious way about me, and lead me in the way of the world.   כדוּרְאֵ֗ה אִם־דֶּֽרֶךְ־עֹ֥צֶב בִּ֑י וּ֜נְחֵ֗נִי בְּדֶ֣רֶךְ עוֹלָֽם:
whether there is any vexatious way about me: Whether there is a way of vexation and deterioration in me.   אם דרך עוצב וגו': אם דרך מעצבה וקלקול בי: