A-do-nai s'fa-tai tif-tach, u-fi ya-gid t'hi-la-te-cha.

Ba-ruch a-tah A-do-nai,
E-lo-hei-nu, Vei-lo-hei a-vo-tei-nu,
E-lo-hei Av-ra-ham, E-lo-hei Yitz-chak, Vei-lo-hei Ya-a-kov,
Ha-eil Ha-Ga-dol Ha-Gi-bor v'Ha-No-rah Eil El-yon,
go-meil cha-sa-dim to-vim
v'ko-nei ha-kol
v'zo-cheir chas-dei a-vot
u'mei-vi go-eil liv-nei v'nei-hem
l'ma-an sh'mo b'a-ha-vah,
Me-lech o-zeir u'mo-shi-a u-ma-gein Ba-ruch a-tah A-do-nai,
ma-gein Av-ra-ham.

A-tah gi-bur l'o-lam, A-do-nai m'chai-yei mei-tim a-ta
rav l'ho-shi-a,
ma-shiv ha-ru-ach u-mo-rid ha-ga-shem
m'chal-keil cha-yim b'che-sed
m'cha-yei mei-tim b'ra-cha-mim ra-bim
so-meich no-f'lim v'ro-fei cho-lim
u-ma-tir a-su-rim
u-m'kai-yeim e-mu-na-to li-shei-nei a-far
mi cha-mo-cha ba-al g'vu-rot
u-mi do-me lach
me-lech mei-mit u-m'chai-ye u-matz-mi-ach y'shu-a,
v'ne-e-man a-tah l'ha-cha-yot mei-tim
Ba-ruch a-tah A-do-nai,
m'cha-yei ha-mei-tim.

A-tah ka-dosh,
v'shim-cha ka-dosh,
u-k'do-shim b'chawl-yom y'ha-l'lu-cha se-lah.
Ba-ruch a-tah A-do-nai,
ha-Eil ha-ka-dosh.