ב"ה

Chassidic Discourses Vol. I

אין הקב"ה בא בטרוניא
G-d does not make tyrannical and unreasonable demands.
אני ישנה ולבי ער
Though I slumber, my heart is awake
ועתה שמע אלקינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני
"And now, our G-d, hearken to the prayer of your servent."
ועתה שמע אלקינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני
בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו
הנוטע אוזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט
אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש בו תורה
הטה אלקי אזנך ושמע
כה אמר ה׳ אלקים הנה אני פתח את קברותיכם
הוי כי גדול היום ההוא
יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים
והי׳ ביום ההוא יתקע בשופר גדול
מעין גנים באר מים חיים