והבישול כגון כו'. מ"א (אף אם תמצי לומר שזה אינו לפי משמעות התוס' ומרדכי וש"ע ורמ"א דלא הקילו אלא בלאקשי"ן לפי שהן דקין יותר, מכל מקום יש לסמוך בזה על הכרעת סמ"ג והג"מ שבב"י, וכן משמע בר"ן, כיון דבלאו הכי לא קיימא לן כר"ת גם בחלה כמו שכתב המ"א דלא כש"ך, וכן בדין דהחולקים על ר"ת המה הרבים ובתראי):