1

Honoring one's father and mother is a positive commandment of great importance, as is fearing one's father and mother. The Torah equates the honor and fear of one's parents with the honor and fear of God Himself. Exodus 20:12 states: "Honor your father and your mother," and Proverbs 3:9 states: "Honor God from your wealth." Similarly, with regard to one's father and mother, Leviticus 19:3 states: "A person must fear his mother and father," and Deuteronomy 6:13 states: "And you shall fear God, your Lord." Just as He commands us to honor and fear His great name; so, too, He commands us to honor and fear our parents."

א

כבוד אב ואם מצות עשה גדולה וכן מורא אב ואם שקל אותן הכתוב בכבודו ובמוראו כתוב כבד את אביך ואת אמך וכתוב כבד את ה' מהונך ובאביו ואמו כתוב איש אמו ואביו תיראו וכתוב את ה' אלהיך תירא כדרך שצוה על כבוד שמו הגדול ומוראו כך צוה על כבודם ומוראם:

2

A person who curses his father or mother is executed by stoning and a person who blasphemes God is executed by stoning. Thus the punishment for the two is equated.

A father is mentioned before a mother with regard to honor and a mother is mentioned before a father with regard to fear to teach that they are both equal with regard to fear and honor.

ב

המקלל אביו או אמו בסקילה והמגדף בסקילה הנה השוה אותן בעונש הקדים אב לאם לכבוד והקדים אם לאב למורא ללמד ששניהם שוים בין למורא בין לכבוד:

3

What is meant by fear and what is meant by honor? Fear is expressed by not standing in his place, not sitting in his place, not contradicting his words, nor offering an opinion that outweighs his.

He should not call him by name, neither during his lifetime or after his death. Instead, he should say: "My father and my master." If his father or his teacher had the same name as others, he should call those other people by a different name. It appears to me that one should be careful only with regard to this matter with regard to a name that is unusual which is not used frequently by people. With regard to the names which people are generally called, by contrast, e.g., Abraham, Isaac, Jacob, Moses, and the like, one can call others by that name in any language and at any time outside his father's presence without thinking anything of the matter.

What is meant by honoring them? One should bring them food and drink, clothe them and cover them from their resources. If a father does not have financial resources and a son does, the son is compelled to sustain his father and his mother according to his capacity. He should bring him out and bring him home and serve him in all the ways one serves a teacher. Similarly, he should stand before him as one stands before a teacher.

ג

אי זהו מורא ואי זהו כבוד מורא לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריע את דבריו ולא יקרא לו בשמו לא בחייו ולא במותו אלא אומר אבא מרי היה שם אביו או שם רבו כשם אחרים משנה את שמם יראה לי שאין נזהר בכך אלא בשם שהוא פלא שאין הכל דשין בו אבל השמות שקוראים בהן את העם כגון אברהם יצחק ויעקב משה וכיוצא בהן בכל לשון ובכל זמן קורא בהן לאחרים שלא בפניו ואין בכך כלום אי זהו כבוד מאכיל ומשקה מלביש ומכסה משל האב ואם אין ממון לאב ויש ממון לבן כופין אותו וזן אביו ואמו כפי מה שהוא יכול ומוציא ומכניס ומשמשו בשאר הדברים שהשמשים משמשים בהן את הרב ועומד מפניו כדרך שהוא עומד מפני רבו:

4

When a father was the student of his son, the father need not stand in the presence of the son. The son, by contrast, must stand before his father even if he is his student.

A son is obligated to honor his father in other matters when he is carrying out his business and seeing to his concerns. What is implied? If a person went to a place because of his father's words, he should not say: "Hurry and free me on my own account," or "Let me go on my own account," instead "Hurry and free me because of my father," "Let me go because of my father." Similar laws apply in all analogous situations. He should always include in his words statements that indicate that he is concerned with his father's honor and that he fears him.

ד

והאב שהיה תלמיד בנו אין האב עומד מפני הבן אבל הבן עומד מפני אביו אף על פי שהוא תלמידו וחייב לכבדו בשאר דרכיו בשעת עשיית משאו ומתנו ועשיית חפציו כיצד הנשמע בדבר אביו למקום לא יאמר מהרוני בשביל עצמי פטרוני בשביל עצמי אלא מהרוני בשביל אבא פטרוני בשביל אבא וכן כל כיוצא בזה לעולם יכלול בכלל דבריו שהוא חושש בכבוד אביו ושמתירא ממנו:

5

A son is obligated to honor his father even after his death. What is implied? If he repeats a teaching in his father's name, he should not say: "This is what my father said." Instead, he should say: "This is what my father, and teacher - may I serve as atonement for him - said."

When does the above apply? Within twelve months of his passing. After twelve months, he says of him: "May he be remembered for the life of the world to come."

ה

וחייב לכבדו אפילו לאחר מותו כיצד היה אומר דבר שמועה מפיו לא יאמר כך אמר אבא אלא אומר כך אמר אבא מרי אני כפרת משכבו במה דברים אמורים בתוך שנים עשר חדש שלאחר מיתתו אבל לאחר שנים עשר חדש אומר זכרונו לחיי העולם הבא:

6

Both a man and a woman are obligated to honor and fear their parents. It is only that the man has the capacity to do this and a woman is subject to another's influence. Therefore if she is divorced or widowed, they are both equal.

ו

אחד האיש ואחד האשה חייבין במורא וכבוד אלא שהאיש יש בידו לעשות והאשה אין בידה לעשות שהרי רשות אחרים עליה לפיכך אם נתגרשה או נתאלמנה הרי שניהם שוים:

7

To what degree does the mitzvah of honoring one's father and mother extend? Even if one's parent takes his purse of gold and throws it into the sea in his presence, he should not embarrass them, shout, or vent anger at them. Instead, he should accept the Torah's decree and remain silent.

To what degree does the mitzvah of fearing them extend? Even if one was wearing fine garments and sitting at the head of the community, if one's father and mother came, ripped the clothes, struck him on the head, and spit in his face, he should not embarrass them. Instead, he should remain silent and fear the King of kings who commanded him to conduct himself in this manner. Were a mortal king to decree something which would cause him even more suffering he would not be able to move a limb in protest. Certainly, this applies when the command emanates from He who spoke and caused the world to come into existence as He desired it.

ז

עד היכן הוא כיבוד אב ואם אפילו נטלו כיס של זהובים שלו והשליכו בפניו לים לא יכלימם ולא יצער בפניהם ולא יכעוס כנגדם אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק ועד היכן מוראן אפילו היה לובש בגדים חמודות ויושב בראש בפני הקהל ובא אביו ואמו וקרעו בגדיו והכוהו בראשו וירקו בפניו לא יכלימם אלא ישתוק ויירא ויפחד ממלך מלכי המלכים שצוהו בכך שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצער יתר מזה לא היה יכול לפרכס בדבר קל וחומר למי שאמר והיה העולם כרצונו:

8

Although these commands have been issued, a person is forbidden to lay a heavy yoke on his sons and be particular about their honoring him to the point that he presents an obstacle to them. Instead, he should forgo his honor and ignore any affronts. For if a father desires to forgo his honor, he may.

ח

אע"פ שבכך נצטוינו אסור לאדם להכביד עולו על בניו ולדקדק בכבודו עמהם שלא יביאם לידי מכשול אלא ימחול ויתעלם שהאב שמחל על כבודו כבודו מחול:

9

A person who strikes a son who has attained majority should be placed under a ban of ostracism, for he is transgressing the charge, Leviticus 19:14: "Do not place a stumbling block in front of the blind."

ט

והמכה בנו גדול מנדין אותו שהרי הוא עובר על ולפני עור לא תתן מכשול:

10

When a person's father or mother lose control of their mental faculties, their son should try to conduct his relationship with them according to their mental condition until God has mercy upon them. If it is impossible for him to remain with them because they have become very deranged, he should leave them, depart, and charge others with caring for them in an appropriate manner.

י

מי שנטרפה דעתו של אביו או של אמו משתדל לנהוג עמהם כפי דעתם עד שירוחם עליהן ואם אי אפשר לו לעמוד מפני שנשתטו ביותר יניחם וילך לו ויצוה אחרים להנהיגם כראוי להם:

11

A mamzer is obligated to honor and fear his father even though he is not liable for striking him or cursing him until he repents. Even when his father was a wicked person who violated many transgressions, he must honor him and fear him.

If he sees his father violate Torah law, he should not tell him: 'Father, you transgressed Torah law.' Instead, he should tell him: 'Father, is not such-and-such written in the Torah?', as if he is asking him, rather than warning him.

יא

הממזר חייב בכבוד אביו ומוראו אע"פ שהוא פטור על מכתו וקללתו עד שיעשה תשובה אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו ומתיירא ממנו ראהו עובר על דברי תורה לא יאמר לו אבא עברת על דברי תורה אלא יאמר לו אבא כתוב בתורה כך וכך כאילו הוא שואל ממנו ולא כמזהירו:

12

When a person's father tells him to violate the words of the Torah - whether he tells him to transgress a negative commandment or not to fulfill a positive commandment, even if all that is involved is a point of Rabbinic Law - he should not listen to him, as can be inferred from Leviticus 19:3: 'A person must fear his mother and his father and keep My Sabbaths.' Implied is that all are obligated in honoring Me.

יב

מי שאמר לו אביו לעבור על דברי תורה בין שאמר לו לעבור על מצות לא תעשה או לבטל מצות עשה אפילו של דבריהם הרי זה לא ישמע לו שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו כולכם חייבין בכבודי:

13

The following laws apply when a person's father tells him: 'Draw water for me,' and he has the opportunity to perform a mitzvah. If it is possible for the mitzvah to be performed by others, they should perform it and he should concern himself with honoring his father. For we do not negate the observance of one mitzvah, because of the observance of another mitzvah. If there are no others able to perform the other mitzvah, he should perform the mitzvah and neglect his father's honor. For he and his father are obligated to perform the mitzvah.

Torah study surpasses honoring one's father and mother.

יג

אמר לו אביו השקני מים ויש בידו לעשות מצוה אם אפשר למצוה שתעשה על ידי אחרים תעשה ויתעסק בכבוד אביו שאין מבטלין מצוה מפני מצוה ואם אין שם אחרים לעשותה יתעסק במצוה ויניח כבוד אביו שהוא ואביו חייבים בדבר מצוה ותלמוד תורה גדול מכבוד אב ואם:

14

If a person's father tells him: 'Bring me a drink of water,' and his mother tells him: 'Bring me a drink of water,' he should overlook his mother's honor and honor his father first. For both he and his mother are obligated to honor his father.

יד

אמר לו אביו השקני מים ואמרה לו אמו השקני מים מניח כבוד אמו ועוסק בכבוד אביו תחילה מפני שהוא ואמו חייבין בכבוד אביו:

15

A person is obligated to honor his father's wife even though she is not his mother throughout his father's lifetime, for this is included in honoring his father. Similarly, he should honor his mother's husband throughout her lifetime. After her death, however, he is not obligated to honor her.

It is a Rabbinical decree that a person is obligated to honor his oldest brother as he is obligated to honor his father.

טו

חייב אדם לכבד את אשת אביו אף על פי שאינה אמו כל זמן שאביו קיים שזה בכלל כבוד אביו וכן מכבד בעל אמו כל זמן שאמו קיימת אבל לאחר מיתתה אינו חייב ומדברי סופרים שיהיה אדם חייב בכבוד אחיו הגדול ככבוד אביו: