ב"ה

סיון

י"ל מוצאי חג השבועות תשמ"ט
קונטרס חג השבועות - תנש"א
י"ל בימי התשלומין דחג השבועות תשמ"ו
קונטרס ב' ניסן - תנש"א
קונטרס ט"ו סיון - תש"נ
קונטרס ט"ו סיון - תנש"א
קונטרס ט"ו סיון - תשמ"ט
קונטרס כ"ח סיון - תשמ"ט
קונטרס כ"ח סיון - תשמ"ח
קונטרס כ"ח סיון - תש"נ

Browse Book
סדרת ספר המאמרים - מלוקט כוללת את המאמרים שהגיה הרבי במשך השנים ויצאו לאור כחוברות בפני עצמם.
About the Publisher
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.