Chapter 11

1Now Zophar the Naamathite replied and said,   אוַיַּעַן צֹפַ֥ר הַנַּֽעֲמָתִ֗י וַיֹּֽאמַר:
2"Should not a multitude of words be answered, or should a talkative person be accounted right?   בהֲרֹ֣ב דְּ֖בָרִים לֹ֣א יֵֽעָנֶ֑ה וְאִם־אִ֖ישׁ שְׂפָתַ֣יִם יִצְדָּֽק:
Should not… be answered: by others because of the multitude of his words?   לא יענה: מאחרים מפני רוב דבריו:
3Your fabrications may silence men, and you mock with no one to embarrass you.   גבַּדֶּיךָ מְתִ֣ים יַֽחֲרִ֑ישׁוּ וַ֜תִּלְעַ֗ג וְאֵ֣ין מַכְלִֽם:
Your fabrications: that you invent from your heart.   בדיך: שאתה בודה מלבך:
may silence men: Heb. מתים, people.   מתים יחרישו: בני אדם:
4You said, 'My doctrine is pure, and I was clean in your eyes.'   דוַתֹּאמֶר זַ֣ךְ לִקְחִ֑י וּ֜בַ֗ר הָיִ֥יתִי בְעֵינֶֽיךָ:
You said: to the Holy One, blessed be He, ‘My doctrine is pure, and I was clean in Your eyes.’   ותאמר: להקב"ה זך לקחי ובר הייתי בעיניך:
5But, would that God would speak and open His lips with you,   הוְֽאוּלָ֗ם מִֽי־יִתֵּ֣ן אֱל֣וֹהַּ דַּבֵּ֑ר וְיִפְתַּ֖ח שְׂפָתָ֣יו עִמָּֽךְ:
6and tell you mysteries of wisdom for the wisdom is double, and know that God lends you of your iniquity.   ווְיַגֶּד־לְךָ | תַּֽעֲלֻמ֣וֹת חָכְמָה֘ כִּֽי־כִפְלַ֪יִם לְֽתֽוּשִׁ֫יָּ֥ה וְדַ֡ע כִּֽי־יַשֶּׁ֥ה לְךָ֥ אֱ֜ל֗וֹהַּ מֵֽעֲו‍ֹנֶֽךָ:
mysteries of wisdom: and you would know that the wisdom is double, i.e., the Torah that you did not fulfill.   תעלומות חכמה: ותדע כי כפלים לתושיה יש לתורה שלא קיימת:
that [God] lends: Heb. ישה, like (Deut. 24:10), “If you lend (תשה) your friend.” He has yet a large debt over you in the matters of your iniquity.   כי (השורש) ישה: כמו (דברים כ״ד:י׳) כי תשה ברעך (כלומר) הרבה יש לו עוד חוב עליך בדברי עוניך:
7Can you find out the mystery of God; can you find out the limit of the Almighty?   זהַחֵ֣קֶר אֱל֣וֹהַּ תִּמְצָ֑א אִ֚ם עַד־תַּכְלִ֖ית שַׁדַּ֣י תִּמְצָֽא:
Can you find out the mystery of God: that you think that you have fulfilled everything?   החקר אלוה תמצא: שאתה סבור שקיימת הכל:
8[In] the heights of heaven, what will you do? Deeper than the grave, what do you know?   חגָּבְהֵ֣י שָׁ֖מַיִם מַה־תִּפְעָ֣ל עֲמֻקָּ֥ה מִ֜שְּׁא֗וֹל מַה־תֵּדָֽע:
[In] the heights of heaven: [About] something that is as high as the heights of heaven, what can you do? And the wisdom is deeper than the grave.   גבהי שמים: דבר שהוא גבוה כגובהי שמים מה תפעל עתה ועמוקה היא החכמה משאול:
9Longer than the Earth is its measure, and wider than the sea.   טאֲרֻכָּ֣ה מֵאֶ֣רֶץ מִדָּ֑הּ וּרְ֜חָבָ֗ה מִנִּי־יָֽם:
its measure: Heb. מדה, its measure, but here he mentions measure with a masculine noun (since he did not say, מדתה).   מדה: מדוד שלה (ס"א מד' שלה) וכאן הזכיר מידוד בל' זכר (שלא אמר מדתה):
10If He passes and confines and assembles, who can hinder Him?   יאִם־יַֽחֲלֹ֥ף וְיַסְגִּ֑יר וְ֜יַקְהִ֗יל וּמִ֣י יְשִׁיבֶֽנּוּ:
If He passes and confines: with pains the one He wishes, and He assembles all His divine ministers to justify His act in having confined.   אם יחלוף ויסגיר: ביסורין את מי שירצה:
who: among them.   ויקהיל: כל פמליאות שלו לווכח על שהסגיר:
can hinder Him: with words to find injustice in His act? And if because the One being judged is tranquil and silent for many days, that is His way.   ומי: בהן ישיבנו בדברים למצא עול בפעלו ואם מפני שהנידון שליו ושקט ימים רבים, כן דרכו:
11For He knows deceitful people; when He sees iniquity, He does not consider it.   יאכִּי־ה֖וּא יָדַ֣ע מְתֵי־שָׁ֑וְא וַיַּרְא־אָ֜וֶ֗ן וְלֹ֣א יִתְבּוֹנָֽן:
For He knows deceitful people; when He sees iniquity, He does not consider it: [He sees the iniquity] that they commit for days and years, and it seems as though He does not consider it because He is slow to anger.   כי הוא ידע מתי שוא וירא און ולא יתבונן: שהם עושים ימים ושנים ודומה כמי שלא יתבונן (יתבוננו) כי מאריך אפו:
12But an empty man will gain understanding, and [from] a wild donkey a man will be born.   יבוְאִ֣ישׁ נָ֖בוּב יִלָּבֵ֑ב וְעַ֥יִר פֶּ֜֗רֶא אָדָ֥ם יִוָּלֵֽד:
But an empty man: a hollow man, without a heart [i.e., understanding], who did not understand His way.   ואיש נבוב: חלול בלא לב אשר לא הבין דרכו:
will gain understanding: Heb. ילבב, he will gain for himself a heart [i.e., understanding] to return to his Creator and to search through his deeds-or [he will remain] a man who was like a wild donkey, accustomed to the desert, hasty, without sense.   ילבב: יקנה לו לב לשוב לבוראו ולפשפש במעשיו או אדם אשר היה כעיר פרא לימוד מדבר קל בלא דעת:
a man will be born: He will teach himself to be a new man according to the order of people, and he will determine his way.   אדם יולד: ילמד עצמו להיות אדם חדש כסדר בני אדם ויכוין דרכו:
13If you prepare your heart and spread out your hands to Him,   יגאִם־אַ֖תָּה הֲכִינ֣וֹתָ לִבֶּ֑ךָ וּפָרַשְׂתָּ֖ אֵלָ֣יו כַּפֶּֽךָ:
If you: would aim your heart after your pains.   אם אתה: היית מכוין לבך אחר יסורין:
and spread out your hands to Him: in supplication. Distance iniquity from your hand, and do not allow injustice to dwell in your tents.   ופרשת אליו כפיך: בתחנה ותרחק און מידך ואל תשכן באהליך עולה:
14if there is iniquity in your hand, distance it, and do not allow injustice to dwell in your tents.   ידאִם־אָ֣וֶן בְּ֖יָֽדְךָ הַרְחִיקֵ֑הוּ וְאַל־תַּשְׁכֵּ֖ן בְּאֹֽהָלֶ֣יךָ עַוְלָֽה:
15For then you will lift your face without a blemish, and you shall be strong and shall not fear,   טוכִּֽי־אָ֚ז | תִּשָּׂ֣א פָנֶ֣יךָ מִמּ֑וּם וְהָיִ֥יתָ מֻ֜צָּ֗ק וְלֹ֣א תִירָֽא:
For then: you would be sure that you could lift your face unblemished, for you would cause yourself to lift your face without any blemish. Because of this…   כי אז: אם אתה היית בטוח שתשא פניך ממום שתגרום לעצמך לשאת פניך מכל מום (מתוך כך):
and you shall be strong: Heb. מצק, strong, like (I Sam. 2:8), “the pillars of (מצקי) the Earth.”   והיית מוצק: חזק כמו מצוקי ארץ:
16for you shall forget trouble; like water that has passed shall you remember.   טזכִּֽי־אַ֖תָּה עָמָ֣ל תִּשְׁכָּ֑ח כְּמַ֖יִם עָֽבְר֣וּ תִזְכֹּֽר:
Forget trouble: And you shall forget all your trouble.   עמל תשכח: וכל עמל היית שוכח:
like water that has passed: and gone by, so shall be the entire memory of your trouble.   וכמים עברו: וחלפו כן יהיה לך כל זכרון עמל:
17And your luck shall rise more than midday; your darkness shall be like the morning.   יזוּֽמִצָּֽהֳרַיִם יָק֣וּם חָ֑לֶד תָּ֜עֻ֗פָה כַּבֹּ֥קֶר תִּהְיֶֽה:
And your luck shall rise more than midday: Heb. חלד. More than the light of midday, חֶלֶד shall rise for you, i.e., luck and time, like (Ps. 39:6), “and my age (חלדי) is as nothing before You.” Another explanation: יקום חָלֶד: means, The light of your rust shall rise; i.e., your darkest place shall illuminate more than the light of midday. I heard this, but the first [explanation] does not please me (not found in some editions).   ומצהרים יקום חלד: יותר מאור צהרים יקום לך חלד מזל וזמן כמו וחלדי כאין נגדך (תהילים ל״ט:ו׳) ד"א יקום חלד כמו יקום אור חלודה שלך כלומר שיהיה מקום אפילה מאיר יותר מאור צהרים זו שמעתי אבל הראשון לא נראה (סא"א):
your darkness: Heb. תעפה. Your darkness shall be like the morning. Another explanation: תָּעֻפָה is an expression of (3:8) “the rays of (עפעפי) dawn.” Because, if it is an expression of darkness, he should have said, “תעוּפה” like תנוּפה, waving, תקוּמה rising, תרוּמה, raising, תנוּמה, slumber.   תעופה: אפילה שלך כבקר תהיה ע"א תעופה לשון עפעפי שחר (לעיל ג) שאם הוא לשון אופל היה לו לומר תעופה נקוד בשו"א כמו תנופה תקומה תרומה תנומה:
18And you shall trust for there is hope, and you shall dig [around yourself] and lie in safety.   יחוּֽבָטַחְתָּ כִּי־יֵ֣שׁ תִּקְוָ֑ה וְ֜חָֽפַרְתָּ֗ לָבֶ֥טַח תִּשְׁכָּֽב:
19And you shall lie down and no one will frighten you, and great men will supplicate you.   יטוְרָֽבַצְתָּ וְאֵ֣ין מַֽחֲרִ֑יד וְחִלּ֖וּ פָנֶ֣יךָ רַבִּֽים:
20And the eyes of the wicked shall fail, and they shall have no way to flee, and their hope shall result in intense grief."   כוְעֵינֵ֥י רְשָׁעִ֗ים תִּ֫כְלֶ֥ינָה וּ֖מָנוֹס אָבַ֣ד מִנְּהֶ֑ם וְ֜תִקְוָתָ֗ם מַֽפַּח־נָֽפֶשׁ:
And the eyes of the wicked: your enemies, will fail when they turn to your troubles to see, but will not achieve their desire. Every expression of כליון עינים failure of the eyes, in the holy tongue means one who looks forward to see something but does not achieve [his wish], and as (Deut. 28:32) “and languish (כלות) for them etc.”   ועיני רשעים: שונאיך תכלנה בפנותם ברעתך לראות ולא ישיגו (תאוותם) וכל כליון עינים שבלשון קודש זהו המצפה לראות ואינו משיג וכמו ועיניך רואות וכלות אליהם וגו' (דברים כ״ח:ל״ב):
way to flee: Heb. מנוס. That is a refuge   ומנוס: הוא מבטח:
and their hope: What they hope to see in you will be intense grief for them.   ותקותם: מה שהם מקוים לראות בך למפח נפש יהיה להם: